נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 31 בינואר 2016

31 Jan

ניסיונות לרצוח את אבא שלי בלילה היו קיצוניים, מפעילי ציוד קרינה גרמו לאירועי דום נשימה סדרתי ארוכים במיוחד מעבר ל3 דקות. כל דום נשימה כזה עלול להסתיים במוות. על מנת להגדיל סיכוי הרצח, מפעילי ציוד קרינה שילבו את זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב בשיא של דום נדימה.

בנוסף, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בלילה.

Murder attempts on my father were extreme, operators evoked exceptionally long events of serial serial apnea over 3 minutes. Each apnea like that has a severe chance to cause death. To increase murdering chance, operators combined it with powerful radiation blows on the heart on peak of apnea.

In addition, my parents were been attacked at night with neutron radiation device.סטטיסטיקה המדאיגה של מוות בארץ - The Concerning Death Statistics in Our Country

30 לינואר

מפעילי ציוד קינה ביצעו ניסיונות מרובים לרצוח את אבא שלי על ידי שילוב גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. אירועי דום נשימה היו ארוכים במיוחד, בכל דום נשימה מפעילי ציוד קרינה ניסו לשים קץ לחייו של אבא שלי. בגרף המצורף (כדי לראות בגודך מלא קליק ימני על הגרף ולפתוח בטאב חדש) אפשר לראות שבמשך 5 דקות היו שני אירועי דום נשימה כל אחד באורך מעל 2 דקות. אירועים דומים היו מרובים ביותר ובכל אירוע כזה מפעילי ציוד קרינה הכו על הלב של אבא שלי עם מתקן קרינה עוצמתי כאשר היפוקסייה (מחסור חמצן בדם) הגיעה לנקודה החמורה ביותר. לפי מפעילי ציוד קרינה אבא שלי לא היה אמור לשרוד את הלילה.

בנוסף תקפו את ההורים בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

בארץ נתון מדאיג ש10% מהישראלים שלקחו בהתקף לב מתים תוך שנה (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4758875,00.html). הנתונים המדאיגים הללו הם מ10 שנים האחרונות. לפי הכתבה הרופאים אינם מבינים מה קורה עם החולים לאחר השחרור.
כדי להבין את התופעה צריך להכיר בעובדות שאנחנו מציגים בבלוג.
הרופאים אינם מכירים את הסיבה בגללה זה קורה. אבל אנשים רבים בארץ הם קובנות בתוכנית השמדת האזרחים במסגרתה השלטון באופן המוני בחשאיות מחסל את האזרחים בשקט עם מתקנים שגורמים מוות שניראה טבעי. בבלוג שלי מידי יום אתם יכולים לראות ראיות של זה קורא. אבא שלי רופא ומבין היטב את הסיבות והסימפטומים. רוב האנשים לא מבינים מדוע בריאותם מתדרדרת והם קורסים.

לפי סטטיסטיקה בארץ סיבת המוות העיקרתי היא סרטן, לדוגמא סרטן הדם.  בשלטון מנסים לשנות את הסטטיסטיקה כדי לאזן סיבות מוות, לכן נותנים דגש לרצח באמצעות שיטות אחרות בנוסף להקרנה סיסטמטית של אזרחים על ידי מתקני קרינה גרעיניים.

אנחנו מאמינים שזאת גם סיבה מדוע שיעור תמותה של תינוקות מחנק במהלך השינה כה גבוה. אבל זה סיפור אחר.

נ.ב. בבלוג שלי יש המון מידע, ניסיתי לרכז את הרשומות החשובות כאן כדי להקל עליכם את החיפוש: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2013/12/blog-posts-that-recommended-to-read.html
30 Jan

Radiation equipment operators committed multiple assassination attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. Apnea events were extra long,  on each apnea event operators attempted to finish my father's life. In the attached graph (to see it in full size right click on the image and open in new tab) you can see in 5 minutes two apnea events each was longer than 2 minutes. Same sort of events were extremely numerous and on each event like this operators performed powerful radiation strike on the heart when hypoxia (shortage of oxygen in the blood) reached most severe point. According to radiation equipment operators, my father not supposed to survive this night.

In addition, operators attacked my parents at night with neutron radiation device.

In our country there is a concerning data that 10% of Israeli patients who had heart attack are decease during the year (in Hebrew: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4758875,00.html). The concerning data is from last 10 years. According to the article doctors do not understand what is happening with patients after they are released from the hospital. 
To understand the phenomenon need to know the facts that we are publishing in the blog.
Doctors are not aware about the root cause. However, many people in our country are victims of citizens extermination program which is managed by our government where citizens are silently being exterminated using methods causing naturally looking death. In my blog I publish on daily basis evidence of it. My father is doctor and he understands well the causes and symptoms. However, most of people do not understand why their health is degrading and they are collapsing.

According to statistics prime death reason in our country is cancer, for example blood cancer. In the government they are trying to change statistics balance for other reasons of death, so they put some efforts on murdering  by additional methods in addition to irradiation of citizens by nuclear radiation devices.

We also believe that this is the reason why there is concerning death rate among toddlers because of strangulation during sleep. But  this is another story.

In my blog there is a lot of information, I tried to make a page with useful information here so you will not have to search my blog: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2013/12/blog-posts-that-recommended-to-read.html
ניסיונות רצח ועינויים - Murder Attempts And Tortures

29 לינואר
ניסיונות לרצוח את אבא שלי ממשיכים.

מפעילי ציוד קרינה באכזריות בלתי אנושית עינו אותי בלילה: הם בישלו לי ראש על ידי מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה.

29 Jan
Murder attempts on my father continuing.

Radiation equipment operators violently tortured me at night: they cooked my head with powerful electromagnetic device.

לפי מפעילי ציוד קרינה אבא שלי לא אמור היה לשרוד את הלילה הזה - According To Radiation Equipment Operators My Father Was Not Expected To Survive This Night

28 לינואר
בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי בקיצוניות על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בגרף המצורף אפשר ליראות אירועי דום נשימה ארוכים במיוחד כולל אירוע שנמשך יותר מ3 דקות ומכות קרינה (קליק ימני ולפתוח בטאב חדש כדי לראות בגודל מלא). התוצאה שמפעילי ציוד קרינה רצו להשיג זה לרצוח את אבא שלי, מכיוון שמרבית אנשים בגיל של אבא שלי לא היו שורדים את זה (כפי שקורה בהוסטלים בהם רוצחים קשישים בהמוניות).

כמו כן, פעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

28 Jan
At night radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father by combining evoking serial apnea and powerful radiation blows on the hearth. In the attached graph you can see very long apnea events, including apnea which lasts over 3 minutes and radiation blows (for full size right click on the graph to open it in a new tab). The expected result by radiation equipment operators should be death as most ill people in father's age would not survive that (as it is happening in hostels where elderly persons are mass murdered).

In addition, operators attacked mew with neutron radiation device. We observed elevated gamma background levels up to 37 uR/h (normal levels are around 6) , it is secondary gamma caused by neutrons.יום רביעי, 27 בינואר 2016

ניסיונות רצח קיצוניים והצגת אורך חיים רגיל - Extreme Murder Attempts And Demonstration Of Normal Life

ניסיונות לרצוח את אבא שלי בלילה היו קיצוניים אפילו יותר מבלילה הקודם. מפעילי ציוד קרינה גרמו לאירועים מרובים ועוקבים של דום נשימה סדרתי מתמשך מעל 2 דקות.
בנוסף מפעילים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

מענין שכל פעם שאני מציין בבלוג שדירת החשודים לא יכולה לשמש למיגורים בגלל מתקני קרינה שהם משתמשים, שכנים החשודים למשך היום מבאים את הילדים. ככל הניראה הממונים שלהם אמרו להם שאורור ושטיפת ריצפה יומית מנקה את החלקיקים שיוצר מתקן קרינה ניוטרונים (או אפילו לא אמרו להם את סכנות השימוש לעצמם במתקני קרינה שסיפקו להם לצורח תקיפה ורצח חשאי). ואת הילדים הם מבאים כדי להראות שבדירה כן מתנהלים חיים נורמאליים. אבל בערב, תמיד הם לוקחים את הילדים ובדירה נשארים רק מפעילי ציוק קרינה תורנים.

Murder attempts on my father were even more extreme that on the previous night. Radiation equipment operators evoked multiple consequent events of very long apnea which lasted over 2 minutes each.
In addition, operators attacked my parents at night with neutron radiation device.

Interesting that every time when I write in the blog that suspected apartment cannot be used for living, suspected neighbors bring children for the daytime. probably their superiors told them that ventilation and daily floor washing cleans the particles created by neutrons (or maybe they even were not told what are the hazards to operators by operating radiation devices which were provided to them as weapon of silent attack and murder). So they bring their children to demonstrate that there is a normal life going in the apartment. But at evening, they take children from the apartment and only operators on duty stay.26 Jan

הכל היה כמו אתמול, רק הפעם מפעילי ציוד קרינה הפעילו מתקן קרינה סקלר נגד ההורים שלי במשך כל הלילה.
הפעם במהלך ניסיונות לרצוח את אבא שלי בלילה, מפעילי ציוד קרינה האיצו את קצב הלב שלו ל222 פעימות לדקה. זה המון לאדם ישן בן 68.

Everything was like yesterday, the only difference that at night radiation equipment operators used scalar radiation device against my parents.
This time  during murder attempts on my father, radiation equipment operators accelerated his hearth rate to 222bpm. that's a lot for 68 years old sleeping person.25 Jan

שכנים מפעילי ציוד קרינה מקומיים ממשיכים בגל תקיפות פנאטיות נגד משפחתי.
ניסיונות לרצוח את אבא שלי נעשים באכזריות קיצונית על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

בנוסף, תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

אותי במשך כל הלילה מפעילי ציוד קרינה עינו באמצעות מתקן קרינה סקלר ששיבש קבצים במצלמה שהקליטה ראיות (זה ידוע שמתקן קרינה סקלר משבש מכשירים אלקטרוניים).

Neighbors local radiation equipment operators continuing wave of fanatic attacks against my family.
Murder attempts on my father are done with extreme violence by combining evoking serial apnea and powerful radiation strikes on the hearth.

In addition, operators attacked my parents with neutron radiation device.

I have been tortured for the entire night by scalar radiation device which also disrupted files recorded by the evidence camera (scalar waves known to disrupt electronic equipment).יום ראשון, 24 בינואר 2016

תקיפות פנאטיות - Fanatic Attacks

בלילה הקודם ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו קיצוניים, בלילה הזה בנוסף לניסיונות לרצוח בקיצוניות את אבא שלי, מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו בפנאטיות על ידי מתקני קרינה גרעיניים.

כך במהלך ניסיונות לרצח את אבא שלי, הדופק שלו הגיעה ל220 פעימות לדקה, זה המון לאדם מבוגר ישן בן 68.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי פעם אחר פעם על ידי מתקן קרינה נייוטרונים מהירים.
זה למרות שבדירה שמתחתינו יש תינוקת שנולדה לא מזמן שגם קיבלה את כל מנות קרינה המפלצתיות האלה של על 50 מיקרו סיוורט. מדובר על מנת קרינה ענקית ומסוכנת מאוד. באותה משפחה כבר יש קורבנות כתוצאה מתקיפות קרינה אכזריות במיוחד נגדינו: https://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/02/blog-post_13.html.
2 תקיפות ניוטרונים נגד ההורים שלי היו בלילה, לאחר מכן  מפעילי ציוד קרינה תקפו היום בערב את אמא שלי, זאת הייתה תקיפה חזקה במיוחד, נוספה מנה של 20 מיקרו סיוורט, בדוזימטר פעלה אזעקה של רמות קרינה ניוטרונים גבוהות (בקצב של 100 מיקרו סיוורט לשעה). ועוד לאחר זמן מה מפעילי ציוד קרינה תקפו באותו מקום את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (זה קרה מספר דקות אחרי שחשוד הגיע לדירת החשודים).

זה כמובן לא הכל. במשך חצי לילה מפעילי ציוד קרינה הפעילו מתקן אינפרא סאונד רב עוצמה שגרם לויברצייה בדירתינו. אי אפשר היעה לברוח לשום מקום, מרוב הויברצייה ורעש חזק בתדר נמוך. כאשר הלכתי לחפש את מקור הרעש, מפעילי ציוד קרינה כיבו את המתקן והפעילו שוב כעבור מספר שעות.
כרגיל, אני לא מפרסם תקיפות גמא שקרו. אבל תאמינו לי, כאן אתם רואים רק חלק מסיפור עינויים אכזריים באופן קיצוני.

On the previous night murder attempts on my father were extreme, on this night in addition to extreme murder attempts on my father, radiation equipment operators attacked us with fanaticism using neutron radiation device.

During murder attempts on my father his hearth rate climbed to 220 bpm, this is a lot for a 68 years old sleeping man.

Radiation equipment operators attacked my parents multiple times with neutron radiation device, they committed attack after attack. Operators committed these attacks despite the fact that in the apartment below there is a newborn baby which also got all the monstrous radiation dose of at least 50 uSv. It is huge dose and very dangerous sort of radiation. In that family there is already a victim of exceptionally cruel attacks which were committed against us: https://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/02/blog-post_13.html.
Two neutron attacks against my parents were committed at night, at evening operators committed extreme neutron attack against my mother where she got does of 20uSv, dosimeter alarmed for huge neutron rate (100 uSv/h). Short time later operators committed neutron attack against my father (it happened few minutes after suspected guy arrived to the suspected apparent).

Of course it is not everything what happened with us. Operators used at night powerful infra sound device which caused vibration of our whole apartment at night. We could not escape anywhere, the vibration was in every corner of our apartment. When I went to search for noise source, operators turned off the device, few hours later they turned it on again.
Like usually, I'm not publishing multiple gamma attacks. But believe me this is only partial story of extremely cruel tortures.מפעילי ציוד קרינה עובדים במשמרות בדירת החשודים - Radiation Equipment Operators Working In Shifts In Suspected Apartment

23 לינואר
זמן קצר לפני שתקיפות אכזריות במיוחד בלילה התחילו, הגיעה לדירת החשודים מפעילת ציוד קרינה החשודה. בדירת החשודים לא מתנהלים חיים נורמאליים, אלא רק מתחלפות משמרות של מפעילי ציוד קרינה. הסיבה היא שהפעלת מתקני קרינה גרעיניים מסוכנת מאוד לבריאות ואסור לשהות זמן רב במקום איפה משתמשים במתקני קרינה ניוטרונים. זה בנוסף לסכנות מסוגי מתקני קרינה אחרים שנמצאים ברשות מפעילי ציוד קרינה.

ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו פנאטיים, מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח אותו באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. הפעם אירועי דום נשימה היו ארוכים במיוחד, כל אירוע כזה של דום נשימה גרם להיפוקסייה חמורה ועלול היה להסתיים במוות. אלה היו ניסיונות של ממש לרצוח את אבא שלי.

כמו כן, מפעילים תקפו את ההורים בבוקר על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

23 Jan
Short time before exceptionally cruel attacks started at night, arrived suspected radiation operator. In suspected apartment no normal life can be, only shifts of operators are interchanging all the time. The reason is because of very dangerous nuclear radiation devices that they are using, so operators cannot stay long time in the apartment where neutron radiation device is used. In addition they are using other very dangerous types of radiation devices.

Murder attempts on my father were been fanatic, radiation equipment operators attempted to assassinate my father by combining evoking serial apnea with radiation strikes on the hearth. This times apnea events were exceptionally long, each event of this type causing severe hypoxia and can cause death. These attempts were made in order to finish my father's life.

I addition my parents were been attacked at morning with neutron radiation device, we observed background gamma rates up to 40 uR/h (normal levels are around 6uR/h). It is secondary gamma caused by neutrons.
יום שבת, 23 בינואר 2016

ניסיונות רצח לא מפסיקים לעולם - Murder Arrempts Never Stop

מפעילי ציוד קרינה מנסים לרצוח אותנו ללא הפסקה לפי הפקודה של שירותים החשאיים במסגרת תוכנית השמדת האזרחים שהשלטון מפעיל.
אין לילה שלא מענים את כל בני משפחתי, כל הזמן תקופים אותנו במתקני קרינה גרעיניים ואלקטרו מגנטיים במטרה לענות, להתיש ולרצוח.

גם בלילה של 22 לינואר מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי במשך כל הלילה על ידי שילוב של דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עומתיות על הלב.

Radiation equipment operators non stop attempting to murder us according to orders from secret services as part of government's citizens extermination program.
There is no night when all members of my family are not tortured, we are being attacked all the time with nuclear radiation devices and electromagnetic ones.

The purpose of these attacks is to torture, exhaust and murder us.

Also at night of 22 Jan radiation equipment operators continued assassination attempts of my father by combining evoking serial apnea which powerful radiation strikes on the hearth.


כיצד רוצחים באמצעות דום נשימה - How Murdering With Apnea Works

ב21 לינואר נמשכו ניסיונות רצח אכזריים של אבא שלי באמצעות שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה ישירות על הלב. אפשר לראות זאת בגרף.

מטרת גרימת דום נשימה היא ליגרום להיפוקסייה (מחסור חמצן בדם), מחסור חמצן חמור גורם למוות של תאי מוח ונזק בלתי הפיך לאיברים הפנימיים כמו הלב, כמו כל יכול להרוג במקום. על מנת להגדיל סיכוי של רצח, מפעילי ציוד קרינה משלבים את זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב בדיוק בזמן היפוקסייה חמורה.
דום נשימה ושליטה בנשימה ניתן לגרום באמצעות הקרנה של קלים אלקטרומגנטיים על המוח כפי שמתואר כאן: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html


בנוסף, מפעילי ציוד קרינה תקפו את אבא שלי ואותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בזמן שצפינו בטלויזיה. בדוזימטר נוספו 10 מיקרו סיוורט של ניוטרונים מהירים ובזמן התקיפה היו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

חשוב לציין ששכנים החשודים מדירה שמעלינו תקופים אותנו באמצעות מתקני קרינה גרעיניים ואלקטרומגנטיים למרות שבדירת למטה יש תינוקת שנולדה לא מזמן. תקיפות מסוג הזה מסוכנות במיוחד לילדים קטנים.

At 21 Jan cruel murder attempts of my father continued by combining evoking serial apnea with powerful radiation strikes on the hearth. You can see it in the graph.

Purpose of evoking apnea to cause hypoxia (shortage of oxygen in the blood), severe shortage of oxygen can cause death of brain cells, reversible damage to internal organs like hearth and can kill instantly. To increase chances of killing, operators combining it with powerful radiation strikes on the hearth during severe hypoxia.
Evoking apnea and controlling the breathing is possible by irradiating the brain by EMF as described here: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html

In addition, radiation equipment operators attacked my father and me with neutron radiation device while we watched TV. In neutron dosimeter dose of 10 uSv of fast neutrons was added, and we observed elevated gamma background levels up to 40 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons.

Important to mention that suspected neighbors from apartment above out attacking us with nuclear and EMF devices despite that in the apartment below there is newborn baby. Such kind of attacks is especially dangerous for small children.אותו צוות אותם ניסיונות רצח - Same Team Same Murder Attempts

בדירת שכנים החשודים בזמן האחרון פעול אותו צוות של מפעילי ציוד קרינה. כולל בת משפחת החשודים החשודה כאחת ממפעילות ציוד קרינה המקומיות האכזריות ביותר.

בהתאם לכך גם ב20 לינואר מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי באותו אופן כמו בלילות הקודמים כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

בנוסף, תקפו את אמא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

In suspected apartment lately working same team of radiation equipment operators. Including member of suspected family, she is suspected to be one of must cruel local radiation equipment operators.

As expected, at 20 Jan operators continued same murder attempts of my father like on the previous nights.

In addition, operators attacked my mother with neutron radiation device.
ניסיונות רצח קיצוניים נמשכים - Extreme Assassination Attempts Continuing

ב19 לינואר ניסיונות רצח קיצוניים של אבא שלי המשיכו. בגרף המצורף אתם יכולים לראות שמפעילי ציוד קרינה פעלו באותה שיטה כמו יום לפני זה.

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה תקפו בלילה את ההורים שלי ואותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בתקיפה נגד ההורים שלי נוספה מנה של 10 מיקרו סיוורט ניוטרונים מהירים בדוזימטר. בתקיפה נגד ההורים שלי הופיעה רמת קרינה גמא רקע גבוהה עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

At 19 Jan extreme assassination attempts of my father continued. In the attached graph you can see that radiation equipment operators used same technique like on the previous day.

In addition operators attacked at night my father and me with neutron radiation device. On attack against my parents dosimeter showed increase of 10 uSv fast neutrons dose. In case of attack against me we observed elevated background gamma levels up to 38 uR/h (normal levels are around 6), it is secondary gamma caused by neutrons.


יום שני, 18 בינואר 2016

Radiation Equipment Operators Planned to Finish My Father at Night - מפעילי ציוד קרינה תכננו לגמור את אבא שלי בלילה

לפי תוכנית של שכנים מפעילי ציוד קרינה הבוקר אבא שלי לא היה אמור להתעורר. ניסיונות רצח היו קיצוניים על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בגרף המצורף אתם יכולים לראות שאבא שלי הגיעה להיפוקסייה (מחסור חמצן בדם) חמורה על סף עם היפוקסייה קיצונית, אנשים מתים כאשר זה מגיע לערכים כאלה.

בנוסף הם שילבו את זה עם עינויים באכזריות בלתי אנושית, במשך כל הלילה הם בישלו לאבא שלי רגליים ואשכים. במשך כל זמן העינויים הורים שלי בבירור שמעו במשך כל הלילה צעדים מעל המיטה שלהם והזזה של עצמים כבדים.

זה לא סיפק את מצאון הדם של מפעילי ציוד קרינה, הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (בנוסף לתקיפות גמא מרובות).

According to plans of neighbors radiation equipment operators my father should not have waking up this morning. Murder attempts were extreme, they evoked serial apnea and combined it with powerful radiation strikes on the hearth. It can be seen on the attached graph where my father reached to severe hypoxia (shortage of oxygen in the blood) on border with extreme hypoxia, people are dying when hypoxia reaches such limits.

In addition operators combined it with inhuman tortures, they violently tortured my father all the night by cooking his legs and groin. During all torture time for the entire night my parents clearly heard footsteps and movement of heavy objects above their bed.

That was not enough to satisfy blood thirst of operators, they attacked my parents with neutron radiation device (in addition to multiple gamma attacks). We observed elevated background gamma levels up to 41 uR/h (normal levels are around 6), it is secondary gamma caused by neutrons.


17 Jan

ניסיונות רצח אכזריים של אבא ממשיכים. מפעילי ציוד קרינה ממשיכים באותה שיטה של גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

בנוסף מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. נפצו רמות קרינה גמא רקע עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6) , זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

Cruel murder attempts of my father continuing. Radiation equipment operators continuing murder attempts of my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the hearth.

I addition radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device. We observed elevated background gamma levels up to 39 uR/h (normal levels are around 6), it is secondary gamma caused by neutrons.


יום שבת, 16 בינואר 2016

ניסיונות רצח באמצעות גרימת דום נשימה - Assassination Attempts By Evoking Apnea

לילה של 16 לינואר, זה לילה שלפי תוכנית השכנים מדירה שמעלינו (מפעילי ציוד קרינה עבור השלטון) אבא שלי לא היה אמור לשרוד.
ניסיונות רצח היו קיצוניים ובוצעו על ידי החשודה כמפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר.

בגרף המצורף (כדי לראות בגודל מלא ליחצו כפתור ימני על התמונה כדי לפתוח בטאב חדש) אתם יכולים לראות מגוון סוגים של ניסיונות רצח באמצעות שילוב גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. זה כולל ניסיון עצירת הלב, קצב הלב הגיע ל43 פעימות, ניסיון לקרוע את הלב כאשר קצב הלב לאדם מבוגר בן 68 הגיע ל229 פעימות, אירועים מרובים של דום נשימה סדרתי באורך של 3 דקות ויותר.

כיצד ניתן לחולל אפקטים האלו באופן מלאכותי? קראו כאן.

אנשים בארצות אחרות מגלים סימפטומים זהים ומגעים לאותה מסכנה שמפעילים נגדם מתקני קרינה. לדוגמא אפשר לקרוא כאן (אנגלית) : http://emfconductor.com/tag/sleep-apnea-machines/

According to plans of neighbors from apartment above (radiation equipment operators working for the government ) the night of 16 Jan my father should not survive.
Extreme assassination attempts were committed by most cruel suspected radiation equipment operator.

In the attached graph (in order to see the picture full size right click on it and open in a new tab) you can see multiple types of assassination attempts which were committed by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the hearth. It included attempt to stop the hearth where hearth rate was 43 bpm, attempt to blow the hearth for a 68 years old person by accelerating rate to 229 bpm, multiple events of very long serial apnea which lasted over 3 minutes.

How is it possible to generate such effects by artificial methods? Read here.

People in other countries discovering same symptoms and have same conclusions that radiation devices are used against them. For example you can read about it here: http://emfconductor.com/tag/sleep-apnea-machines/


תקיפות פנאטיות של מפעילת ציוד קרינה מקומית האכזרית ביותר - Fanatic Attacks Of Most Cruel Local Radiation Equipment Operator

זה קרה ב15 לינואר.
ניסיונות רצח אכזריים במיוחד של אבא שלי לא ספיקו את צמאון הדם של מפעילי ציוד קרינה. הם תקפו בפנאטיות את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (אבא קיבל מנת ניוטרונים של לפחות 30 מיקרו סיוורט בתקיפות האלו - זאת מנתצ קרינה ענקית ומסוכנת מאוד).
כרגע בדירת החשודים עובדת בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר. כל פעם שהיא מגיעה, התקיפות ועינויים אכזריים במיוחד.

It happened on 15 Jan.
Exceptionally cruel murder attempts of my father did not satisfy blood thirst of radiation equipment operators. They fanatically attacked my parents 3 times with neutron radiation device (father got neutron radiation dose of at least 30 uSv - it is huge and very dangerous dose).
Now in suspected apartment working daughter of suspected family, she is suspected to be most cruel radiation equipment operator. Every time when she arrives, attacks are extreme.