נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 29 ביוני 2014

29 Jan

בלילה האחרון רוצחים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. במשפחת החשודים יש מספרי מפעילי ציוד קרינה המתמחים בסוגים שונים של רצח ועינויים, כולל מומחים לרצח על ידי שיבוש קצב הלב.
אחד ממפעילי ציוד קרינה נהנה לתפוס אותנו עם תקיפות גמא כאשר המצלמות לא מקליטות, הוא מנסה בדיוק לחשב את הזמן מתי נגר כרטיס הזיכרון ואז תוקפת. בשבילה זה שעשוע, הפעם הצלחנו לתפוס חלק מתקיפות קרינה כאלה.
זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם תקפו ביום את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

Last night murderers attempted to murder my father with hearth rate disruption device. In suspected family there are radiation equipment operators, each specializes on other method of murder and torture, including specialist in hearth rate disruption.
One of radiation equipment operators likes to catch us when cameras not recording, she calculates time when memory card becomes full. This is an entertainment for her. This time we managed to capture even some of these radiation events.
It did not satisfy their blood thirst, they attacked my father at daytime with neutron radiation device.
28 Jun Saturday - שבתיום שבת, 28 ביוני 2014

רוצחים מנצלים כל אפשרות כדי לתקוף - Murderers use every possible chance for attack

לפני מספר שעות רוצחים מקומיים תקפו אותנו עם מתקן קרינה ניטרונים. זה בנוסף לתקיפות גמא מרובות ושימוש במשך כל שער זמן במתקנים משבשי קצב הלב וציד על ידי מתקן מבוסס מיקרוגל כדי לבשל אותנו.
רוצחים מקומיים מנצלים כל הזדמנות אפשרית כדי לתקוף אותנו. בשבילם זו מציאה אם הקורבן נמצא במקום קבוע לפרק זמן כלשהו, למשל אוכל, עושה את צרכיו בשירותים, ישן וכד'.
Few hours ago murderers attacked us with neutron radiation device. It was additionally to multiple gamma attacks and usage against us devices disrupting hearth rate, hunting us with microwave based cooking devices.
Local murderers using every possible chance to attack us. From them we are easy targets when we reside in one place for some time, for example, when: eating, doing needs in the toilet, sleeping and etc.
26 Jun

ביום הזה תקפו את ההורים שלי פעמיים במקום ציבורי. בתקיפה השניה הצלחנו לצלם את החשוד. לניידות המצויידות במתקני קרינה שירותים החשאיים מעדיפם לקחת רכבים נפוצים בעלי עיצוב שכולם רגילים לראות.
This day my parents were been attacked twice in public places. On second attack we were able to take pictures of suspected. Secret services prefer equip with radiation devices  common cars with regular design which all people got used to see every day.


יום רביעי, 25 ביוני 2014

ראיות של תקיפות לילה - Evidence of night attacksמי מספק פושעים מפעילי ציוד קרינה - Who supplies criminals as radiation equipment operators

גם בלילה האחרון שכנים רוצחים הפגינו את השנאה והגזענות שלהם. הם תקפו אותנו 7 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה (4 פעמים אותי ו3 פעמים את ההורים שלי), בישלו לאבא שלי איברים הפנימיים ורגליים, לי בישלו ראש על ידי מתקן מבוסס על גלי קול.
העינויים שהיו מכוננים נגדי היו במטרה של התנקשות בחיי, הם רוצים שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות בגלל עינויי מניעת שינה, לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו עוד אנשים תמימים.

איזה אירגון עובד עם פושעים ואזרחים? משטרה.
שכנים החשודים היו יודעים למשטרה על עיסקי סמים, יצאו ונכנסו לבית כלא עד שהפכו למפעילי ציוד קרינה וקיבלו חסינות מפני רשויות החוק.
זה אומר שמשטרה סיפקה אותם לצורך הפעלת מתקני קרינה בתמורה לחסינות, הם בחרו פושעים אכזריים במיוחד.

Last night also neighbors murderers demonstrated they cruelty and racism. They attacked us 7 times with gamma radiation device (4 attacks were against me and 3 against my parents), cooked father's internal organ and legs, cooked my head with sonic waves device.
Tortures that were against me had purpose of my assassination, they want me to get killed on drive because of fatigue caused by sleep deprivation torture and don't care if on the way innocent people will also get killed.

Which organization works with citizens and criminals? The police.
Suspected neighbors were known to police because of drugs dealing, they entered and exited prisons many times and when became radiation equipment operators got law protection.
It looks like police supplied them for operating radiation equipment, they chosen extremely cruel criminals.

יום שלישי, 24 ביוני 2014

ראיות של היום - Today's evidence

להלן ראיות לתקיפות גרעיניות שבוצעו נגדי בלילה.
Here is evidence of nuclear attacks committed against me at night.


נקמה אכזרית וניסיון התנקשות בחיי - Cruel revenge and murder attempt of me

בלילה שכנים רוצחים עמלו קשה תוך כדי התנקשות בחיי במשך כל הלילה: הם תקפו אותי בעזרת מתקן קרינה ניטרונים ועינו אותי במשך כל הלילה: בישלו לי ראש, איברים הפנימיים, רגליים, הפעילו מתקן שגורם לויברציה של כל הגוף, צפצוף באוזניים. במשך כל שעות העינויים שמעתי צעדים והזזות של עצמים כבדים מעל מקום השינה שלי. הם תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.
העינויים היו כל כך אכזריים על מנת לענות אותי על ידי מניעת שינה כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות (לא אכפת להם אם אקח על הדרך עוד אנשים תמימים). אם זה לא יעבוד, אז לטווח ארוך יותר הם מתכננים להשתיל מחלה סופנית על ידי תקיפות גרעיניות.

הסיבה לאכזריות יוצאת דופן הזאת בגלל שפרסמתי תמונה של אחד ממשתתפים בתקיפות קרינה האכזריות ביותר (הם חשבו שבמקום איפה הוא החנה את הרכב המצלמות שלי לא יגיעו) וגם בגלל שהסברתי מדוע משתמשים במתקני קרינה גרעיניים בתור נשק השמדה של אזרחים תמימים.

אם אשרוד עד הערב, אפרסם ראיות. בינתיים תמונה מאתמול: שכנה החשודה עזבה את דירת החשודים מיד אחרי תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי.

At night neighbors murderers worked hard all the night for my assassination attempt: they attacked me with neutron radiation device and tortured me all the night: cooked my head, internal organs and legs, used against me device which causes vibration of a whole body, ringing in ears. During all torture hours I heard footsteps and movement of heavy objects above my sleeping place. They attacked me 4 times with gamma radiation device.
Sleep deprivation tortures were so cruel because they wanted to cause me get killed on drive because of fatigue (they don't care if random people will also get killed). If it will not work, for longer run they want to implant deadly disease with radiation attacks.

The reason for such cruelty is revenge for publishing one participant's in most cruel radiation attacks picture (they thought that my cameras will not reach the place where they parked) and also because I explained why nuclear radiation devices used to attack innocent citizens.

If I'll survive until evening, I'll publish evidence. For now picture from yesterday: suspected neighbor living the house after neutron attack of my parents.


יום שני, 23 ביוני 2014

מדוע משתמשים בנשק קרינה גרעיני - Why nuclear radiation weaponry is used

בבוקר רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. מתקני קרינה גרעיניים היא שיטת רצח האולטימטיבית, מכיוון ש:
1. לרוב אנשים אין מכשירי מדידת קרינה.
2. גם למי שיש מכשירי מדידת קרינה, מוסדות המדינה מונחים להתעלם מכך ולודא שהתלונות לא יגיעו לשום מקום.
3. בשיטה זו קל מאוד לרצוח בארצינו עשרות אלי אזרחים תמימים בחשאיות מבלי שמישהו יבין או יחשוד.
4. התוצאה: אנשים שלא מבינים מדוע ילדים שלהם נולדים עם מומחים, מדוע הם פתאום חולים בסרטן, מדוע נפטרים בגיל מוקדם ממה שצריך.
This morning murderers attacked my parents with neutron radiation device.
Nuclear radiation weaponry is the ultimate murdering method because:
1. Most of people do not have radiation detection instruments.
2. Even who has radiation detectors, state institutions instructed to ignore complains about radiation and making sure that complains will reach nowhere.
3. This is very easy method of innocent citizens murdering in our country, nobody understands or suspects.
4. Result: people do not understand why their children have born defects, why suddenly they get cancer, why dieing in young age.יום שבת, 21 ביוני 2014

ביקורים עם הוראות - Visits for instructions

אתמול בדירת החשודים ביקר אחד מחשודים בתקיפות קרינה האכזריות ביותר. אחרי ביקור שלו התוצאות לא איחרו לבוא, בלילה תקפו אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (4 מתקיפות האלו היו נגדי). במהלך היום המשיכו תקיפות גמא אכזריות, כולל תקיפה עוצמתית במיוחד נגדי של 360 מיקרו רנטגן לשעה שנמשכה מספר דקות.
זה לא סיפק את צמאון הדם של הסדיסטים, במשך כל שעות היממה שהם לא תקפו עם מתקני קרינה גרעיניים, הם הפעילו מתקנים שמחוללים שדות שמעלים לחץ דם ומשבשים קצב הלב, בישלו ראש ואיברים הפנימיים.

זו הייתה נקמה של האירגון על זה שאנחנו לא מוכנים למות בשקט ואני מזכיר אותם בבלוג.
אירגון פשיסטי שעומד מאחורי תוכנית השמדת האזרחים פועל בשיטות של אירגון טרור טיפוסי.


Yesterday in suspected apartment visited suspected in participation of most cruel radiation attacks. After his visit came expected results, at night we were been attacked 6 times with gamma radiation device (4 attacks were against me).  During daytime they continued cruel gamma attacks, including one extremely powerful attack of 360 micro Roentgen which lasted couple minutes.
It did not satisfy their blood thirst, during all the time when they did not attack with nuclear devices, they used field generators which disrupt hearth rate ind rise blood pressure, cooked head and internal organs.

It was revenge of organization for our not willing to die silently and because I remind them all the time in the blog.
Fascistic organization which stands behind citizens extermination program acts like typical terrorist organization.