נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 30 בספטמבר 2011

טרור על בסיס יומי - Daily Terror

במהלך היממה שעדיין לא נגמרה זכינו ל-13 תקיפות רדיואקטיביות. 4 תקיפות במהלך היום נגדי ושני תקיפות על ההורים שלי. מדובר על פעילות טרור פשיסטית שנעשית נגד אזרחים תמימים. יש לנו מונה גייגר ואנחנו יודעים מה קורה איתנו, אלפי אנשים לא מבינים מה קורה איתם ומדוע קורסת בריאותם.
Today's 24 hour period not ended and we already absorbed 13 doses of ionizing radiations. Four attacks were against me and two against my parents. It is fascistic terrorism against innocent citizens.

כל אירועי קרינה רדיואקטיבית של היום הוקלטו על מצלמת וידיאו ושמורים אצלינו כהוכחה.
All events of ionizing radiation attacks today recorded and kept by us as a proof for this inhuman masacre happening to our family.

נאלצתי להוריד קול מהוידיאו הזה. כמו כן בגלל סימון במרכז המסך זה עלול הקשות את הקוראים ליראות את המספרים. לכן אני מצרף גם תמונה מהוידיאו המקורי.
I had to remove sound from this video - please excuse me for this. Also there is a watermark in the middle of screen which might disturb you see the numbers, so I added picture from the original video.

סוכנים סדיסטים פספסו את אחת המטרות העיקריות שלהם - Perpetrators loosed one of their main goals

הלילה שכנים סוכנים סדיסטים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי לפחות 4 פעמים. את ההורים שלי תקפו לפחות פעמיים. אחת המטרות של השמדת אזרחים באמצעים האלו זה חשאיות, הם מזמן איבדו את המטרה הזאת, מכיוון שפעילות הטרור שלהם מתועדת באופן פומבי באינטרנט.
This night neighbors perpetrators attacked me with ionizing radiation device at least four times. My parents were attacked at least two times. One of the goals murdering citizens with these methods is secrecy, they loosed this goal long time ago when we started publishing their inhuman crimes over the internet.

ב2:04 בלילה
At 2:04 night time:
ב4:18
At 4:18 night time:
ב5:20 תקפו את ההורים שלי.
At 5:20 morning my parents were attacked by perpetrators.

ב6:40 תקפו סוכנים סדיסטים שוב את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי, נמדדו 244 מיקרו רנטגן לשעה.
At 6:40 perpetrators attacked again my parents with ionizing radiation device, we measured rate 244  micro Roentgen per hour.

ב7:23 בבוקר תקפו אותי באופן עוצמתי במיוחד, נמדדו 300 מיקרו רנטגן.
At 7:23 this morning perpetrators attacked me with a powerful ionizing radiation device, we measured 300 micro Roentgen.

מידי לילה מענים אותנו בעינויים פשיסטיים. אנחנו כבר לא זוכרים לילות כאשר יכולנו לישון כל הלילה בשלווה ללא עינויי מניעת שינה. מתקני קרינה רדיואקטיבית רק חלק מאמצעים שהם משתמשים נגדינו.
Every night perpetrator are torturing us by fascistic tortures, like sleep deprivation. We don't remember the time when we could sleep in piece a whole night without any kind of torture. Ionizing radiation devices are only partial list of methods perpetrators are using to torture members of our family.

יום חמישי, 29 בספטמבר 2011

למה הם ממשיכים לתקוף אותנו במתקנים רדיואקטיביים - Why they keep attacking us with radioactive devices

הערב היו שני תקיפות רדיואקטיביות על כל בני המשפחה בו זמנית.
This evening we had two radioactive attacks, all family members were exposed on the same time.

בשעה 17:01
At 17:01
בשעה 17:54
At 17:54


לדעתי סוכנים סדיסטים מקרינים עלינו בלי הפסקה מכמה סיבות: קודם כל כניראה מכשירי גייגר תופסים רק בחלק מהפעמים וגם בגלל שזמן הקרנה קצר מאוד, המכשירים שלנו מראים הרבה פחות ממה שיש באמת.

I think that perpetrators keep attacking us with ionizing radiation device because of few main reasons: first of all most likely our Geiger counters catching not all attacks and because attack is very short, it shows only partial dose. while the real one is much higher.

אחרי שקט יחסי אני כבר שומע שהם התעוררו - מזיזים משהו כבד מעל מקומות של הקורבנות.
After some quiet time it seems that perpetrators wake up - moving something heavy above places where victims are located.

בחגים העינויים הם הקשים ביותר - On holidays we are tortured most cruely

בחגים בדרך כלל חוזרים סוכנים סדיסטים האכזריים ביותר לביתם. במקום חג שמח יוצאים לנו ימים של סבל ועינויים. אני מניח שסוכנים סדיסטים חוזרים ממקומות אחרים בהם הם מענים למוות אזרחים תמימים. חזר לחופשה גם אב משפחת החשודים, הוא חשוד בהקרנות רדיואקטיביות הקשות ביותר שאי פעם היו.

Usually on holidays most cruel perpetrators are returning to their home. Instead of having happy holidays, we are getting days of torture and pain. I think that perpetrators are returning from other places where they torture to the death innocent citizens. This time father of the suspected family also returned home, he is suspected for hardest and most cruel radioactive attacks on our family.

כאן אני מביא ראיות ועדות על עינויים שעברנו הלילה.

Here I provide and evidence and a testimony of non human tortures that we had this night.

תקיפות רדיואקטיביות התחילו בלילה בשעה 2:02, סוכנים סדיסטים תקפו את ההורים שלי.
Radioactive attacks started at 2:02 night time when perpetrators attacked my parents.
לאחר מכן בשעה 2:53 תקפו אותי, זו הייתה אחת מתקיפות שהן ארוכות במיוחד.
Then at 2:53 perpetrators attacked me, it was one of the longest attacks.
יותר מאוחר ב3:40 שוב סוכנים סדיסטים תקפו אותי.
Later on 3:40 perpetrators attacked me again.
שכנים החשודים תקפו אותי ב7:07, זה היה 300 מיקרו רנטגן:
Suspected neighbors attacked me on 7:07, it was 300 micro Roentgen:
לאחר מכן תקפו אותי ב9:07.
Later they attacked me at 9:07.

בשעה 9:50 תקפו את ההורים שלי.
At 9:50 my parents were attacked.

סוכנת סדיסטית עיקרית יצאה מהבית לאחר תקיפת הורים האחרונה שלי. בקורב היא תחזור ואז תקיפות רדיואקטיביות שוב יתחילו.
Main perpetrator went away from the suspected apartment after the last attack on my parents. Soon she will return and radioactive attacks will be continued.

סוכנים סדיסטים רעבים לדם שלנו ומנצלים כל הזדמנות על מנת לענות את בני משפחתי למוות. אין להם שוב חרטה ורגשי אשם על הפשעים נגד האנושות שהם עושים וGENOCIDE.

Perpetrators have hunger for our blood and using every moment to torture members of my family to the death. They don't fell remorse and don't feel them self guilty for doing crimes against humanity and genocide.

צייד אחרי הקורבנות - Hunting down victims

סוכנת סדיסטית, מפעילת ציוד ההקרנה העיקרית של משפחת החשודים תקפה אותנו הלילה במתקן רדיואקטיבי פעמיים בשעות 0:15 ו0:52. בנוסף תקפה אותי עם מתקן מבוסס מיקרוגל שגרם לכאב ראש חריף. למרות הפרסום והעובדה שפעילות הזאת נגד משפחתי גלוייה לעיני כל העולם היא ממשיכה לקיים את תוכנית השמדה שלנו בעינויים.

Perpetrator, the main operator of radiation equipment from the suspected family attacked us twice with radioactive device, at 0:15 and 0:52.  She also attacked me with microwave device, what caused serious and very sharp head ache. Despite the fact that this massacre is open for eyes of all the world, she continues executing her plan by torturing our family members to the death.

סוכנים סדיסטים מנסים לטמון לנו מלכודות קרינה ולתקוף אותנו במקומות בלתי צפויים או כאלה שאין שם תיעוד באותו זמן. זה המשחק שלהם של צייד אחרי הקורבנות.
Perpetrators are trying to setup for us a radiation trap and attack us in non expected places or at least places where we don't documenting fact of attack at that time. It is their game to hunt victims.

יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

חזרה סוכנת סדיסטית ראשית - Main perpetrator has returned home

היום חזרה מפעילת ציוד ההקרנה העיקרית שמענה את בני משפחתי באופן אכזרי במיוחד. ככל הניראה היא חזרה לחג (ראש השנה) ממקום אחר בו עינתה קורבנות והביאה איתה מתקן הקרנה ריודאקטיבי.
היום היו 8 תקיפות רדיואקטיביות. להלן מספר דוגמאות, הכנתי מספר סרטים.
Today returned to perpetrators apartment the main perpetrator, the one who tortures our family with extreme violence. It seems like she returned from for holidays (Rosh HaShanah - Jewish New Year) from place where she tortures victims and bring another radiological irradiation device.
Today we had 8 radioactive attacks. I prepared couple films to show how they are torturing our family to death.

בשעה 17:43:
At 17:43:
בשעה 20:32
At 20:32:
ובשעה 21:32, בסרטון הזה נאלצתי להוריד את הסאונד (מתנצל על כך), אבל אתם כבר מכירים היטב איך נישמע מונה גייגר שלי, זאת תקיפה רדיואקטיבית ארוכה:
At 21:32, in this film I had to remove the sound (please excuse me for that), but you already know how sounds my Geiger counter, this is a long irradiation:
אני מאמין שזאת רק תחילת העינויים, ה"חגיגה" האמיתית ממתינה לבני משפחתי בלילה. ניראה שסוכנים סדיסטים (או יותר נכון סוכנת סדיסטית מאוד ספציפית) רוצים לחגוג שנה חדשה על ידי עינויים פשיסטיים בניסיונות לרצוח את בני משפחתי.
I think what you see here is only the beginning. The real torture will start at night time when perpetrators (most likely very specific perpetrator, the one who returned today) will celebrate new year by fascistic tortures trying to kill our family.

אם מישהו ממשפחתי ימות הסיבה סוכנים סדיסטים - If anybody of my family member dies, the only reason is perpetrators

לפני זמן קצר סוכנים סדיסטים תקפו את אבא שלי במתקן רדיואקטיבי. עכשיו אני שומע אותם מזיזים דברים כבדים בכל החדרים מעל הקורבנות, אני חושש שמדובר במתקני קרינה שונים שהם כל הזמן משתמשים נגדינו ורק מחליפים אמצעים כדי לקבל תוצאה טובה יותר.
Short time ago perpetrators attacked my father with radioactive device while he tried to sleep.
Now I hear that perpetrators all the time moving something heave above victims. I afraid that they are moving different sorts of radiation devices that they are using to torture us, they just change between methods and devices to get a better effect.

חשוב למיין שלא משנה מאיזו סיבה, אבל אם מישהו בני משפחתי ימות בדרך כזאת או אחרת, הסיבה לכך סוכנים סדיסטים שמענים את בני משפחתי למוות. החל ממתקנים כמו קרינה רדיואקטיבית ששותלת מחלות סופניות, עייפות יתר מחוץ לבית עלולה לגרום לתאונה, כל האמצעים שהם משתמשים מקצרים את חיינו.
It is not important what will be the cause of death, but if somebody of my family will die, the reason is perpetrators. They are using devices like ionizing radiation ones which may cause a lethal disease, shorten the life and other devices which may cause disease, shorten life or cause extreme fatigue which may lead to an accident.

הכנות לחג - Preperations for Hollydays

סוכנים סדיסטים מכינים אותנו לחג - ראש השנה. כך הם תקפו לפני מספר דקות במתקן רדיואקטיבי. ברוב החגים והמועדים הם נוהגים לתקוף אותנו. זו הייתה הקרנה רדיואקטיבית ארוכה במיוחד. מדובר בטרור רדיולוגי גלויי שמאושר על ידי מוסדות המדינה כדי לאפשר טבח של אזרחים בלתי רצויים.
Perpetrators are preparing us for the holiday - Rosh HaShanah (Jewish New Year).Few minutes ago they attacked me with radioactive device. In most of holidays they are usually attacking us. This time was extremely long radioactive attack. It is open radiological terrorism which was sanctioned by local authorities to enable massacre of unwanted citizens.

ניידות קרינה מפטרלות בכל הארץ - Vehicles equipped with radiation devices patroling in all of our country

לפני זמן קצר כאשר היינו בנסיעה מחוץ לבית, תקפו אותנו מג'יפון יונדאי IX35 בצבע כסוף כהה במתקן המבוסס על מיקרוגל. אני ואבא שלי הרגשנו כאב ראש חריף. כאשר זזנו מכיוון הנסיעה של הרכב הזה הכאב הפסיק מיד. נהג ניסה לשמור מרחק הכי קרוב שאפשר מהרכב שלנו וניסה לרדוף אותנו כאשר זזנו ממסלול שלו. ברכב  החשוד היו שני אנשים בגיל בין 25 ל30.
Short time ago we were been attacked by microwave device from a crossover Hyundai IX35 dark silver metallic color. Myself and my father, we both felt sharp head ache.  Driver of the crossover tried to keep short as possible distance from our vehicle. When we moved away from this crossover direction, pain disappeared like never was before. They tried to chase us to continue irradiation. In the suspected crossover were two people, about 25-30 years age every one of them.

ישנן ניידות קרינה רבות שמסתובבות בכל הארץ, הם תוקפים אזרחים תמימים במתקנים רדיואקטיביים ואלקטרומגנטיים במטרה לרצוח ולהבטח שכל קורבן יקבל את מנת הקרינה שלו.
There are vehicles, paroling all the country and attacking innocent citizens using ionizing and electromagnetic irradiation devices. They are trying to murder victims and ensuring that each one of us will get his radiation portion.

מה לא רואים בסרטים שלי - What you don't see in my movies

הלילה סוכנים סדיסטים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי ועינו אותי על ידי מניעת שינה.  הפעם הם ידועו שאני יתעורר מאוחר יותר, לכן תכננו זמני תקיפות רדיואקטיביות בהתאם. הם תקפו אותי פעמיים: פעם אחת בלילה בשעה 2:13 ופעם שניה ב-9 בבוקר.
This night perpetrators attacked me with a radioactive device and tortured me with sleep deprivation. They knew that I'll wake up later than usual and planned radioactive attacks according to this. They attacked me twice, first time at night 2:13 and the second time was at morning, about 9 o'clock.
סרטון הזה הוא  הוכחה של תקיפות רדיואקטיביות ליליות ועינויי מניעת שינה. מה שאתם לא רואים בסרטים שלי זה סביבה בה כל זה קורה ותאריכים על הקבצים. נתונים האלו שמורים אצלי לשימוש אחר.
This film is a proof and evidence of night time radioactive attacks and sleep deprivation torture. In my films you don't see where this events happen and file dates. This information I keep for other purpose.

יום שלישי, 27 בספטמבר 2011

אחרי כל תקיפה צעדים בדירה מעל - After every attack we hear steps in the apartment above

לפני זמן קצר סוכנים סדיסטים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי. הם שינו טקטיקה: מנסים לתפוס במקומות בלתי צפויים. מיד לאחר אזעקה של מונה גייגר שמעתי צעדים בדירה מעל.
Short time ago perpetrators attacked me with ionizing radiation device. They changed tactics: trying to catch the victim in unexpected places. Right after the alarm of Geiger counter I heard steps in the apartment above.

יום רגיל תקיפות סדריות - Regular day, serial attacks

הלילה תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי בשעה 5:14 בבוקר. כמו תמיד בערך באותה שעה יש תקיפה רדיואקטיבית.
This night perpetrators attacked me at 5:17 morning. As always on the same hour there is a radioactive attack.
הורים הותקפו בשעה 17:26.
parents were attacked at 17:26.
כמו כן לפני מספר דקות שוב תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי.
Also, I was attacked again couple minutes ago with the radioactive device.

יום שני, 26 בספטמבר 2011

תמיד באותו זמן - Always the same time

הלילה היו ארבע הקרנות רדיואקטיביות. במהלך היום שכנים החשודים אפילו לא טרחו להביא את הילדים הביתה. ככל הניראה לעשות אשלייה של חיים רגילים הם כבר לא רוצים.

This night we were attacked four times with ionizing radiation device. Today even during the day suspected neighbors didn't bring their children home. It seems that they even don't want to create an illusion of a normal life.

לרוב זמני תקיפות רדיואקטיביות קבועים. זה מתחיל ב-0:00 בלילה, ממשיך בסביבות 5:00 בבוקר ומאז תלוי ממצב הרוח של שכנים מידי שעה עד שאנחנו לא קמים.

Usually radioactive attacks are in the same time. It starts about at: 0:00 night, continues at 5:00 morning, and then depending on neighbors-perpetrators mood every hour until we got awake.

בשעה 0:19 הייתה הקרנה לילית ראשונה זאת הייתה תקיפה רדיואקטיבית ארוכה.
At 0:19 night time was first radioactive attack, it was relatively long radioactive attack.
בשעה 5:32 תקפו במתקן רדיואקטיבי את ההורים שלי עם קרינה של 240 מיקרו רנטגן לשעה.

At 5:32 my parents were attacked by ionizing radiation device with rate of 240 micro Roentgen per hour.

בשעה 5:34 בבוקר הייתה תקיפה שנייה של 300 מיקרו רנטגן, כימעט שיא שנמדד בכל הזמנים.
At 5:35 morning time there was 300 micro Roentgen attack on me, it is almost the record of rate ever measured.
ב5:56 תקפו את ההורים שלי בפעם השניה, שוב נמדדו 244 מיקרו רנטגן לשעה.
At 5:56 morning time, my parents were attacked on the second time, again 244 micro Roentgen was measured.

בנוסף לכך שמדובר על תקיפה קטלנית על גוף הקורבנות, מדובר על עינוי מניעת שינה אכזרי מכיוון שנעשה מידי לילה.
Additionally to lethal attack on the organism of victim, it is cruel sleep deprivation because it is done every night.

בכך טבח היומי של משפחתי לא הסתיים, בשעה 9:10 תקפו שוב סוכנים סדיסטים את ההורים שלי כאשר אלה ניסוי לנוח ולישון אחרי לילה עינויים אכזרי.
At 9:10 when my parents tried to sleep and recover after being tortured all the night, perpetrators attacked them again with a radioactive device.

אלה לא היו העינויים היחידים שפשיסטים הטילו על בני משפחתי. בלילה בנוסף להקרנות הרדיואקטיביות תקפו סוכנים סדיסטים את ההורים שלי במתקנים שמבשלים איברים הפנמייים.
Radioactive attacks were not the only fascistic torture experienced my parents this night. Perpetrators were cooking internal organs of my parents using microwave or infra sound devices.

בערב לפני כשעה הייתה תקיפה רדיואקטיבית נוספת על ההורים שלי.
This evening, about an hour ago there was another radioactive attack on my parents.

בזמן שכתבתי שורות אלו, סוכנים סדיסטים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי.
When I was writing these lines, perpetrators attacked me with radioactive device.

יום ראשון, 25 בספטמבר 2011

שיטה החדשה של סוכנים סדיסטים - שני הקרנות אחת אחרי השניה New method of perpetrators - two irradiations one after another

כמו שהבטחתי אני מעלה תמונות וסרטונים של תקיפות קרינה הליליות שלו.

As I promised, I upload here movies and pictures from recent radioactive attacks.

טבח לילי התחיל בשעה 0:47 בלילה עם תקיפה רדיואקטיבית הראשונה.
Night massacre started at 0:47 with first radioactive attack.

עברו 10 דקות ושוב סוכנים סדיסטים תקפו עם מתקן רדיואקטיבי.
10 minutes passed and perpetrators attacked again with ionizing radiation device.


בבוקר בשעה 7:03 תקפו את ההורים שלי בחדר השינה.
At 7:03 morining perpetrators attacked my parents in their bedroom.
זמן קצר לאחר הקרנה רדיואקטיבית הזאת, סוכנים סדיסטים שוב תקפו במתקן רדיואקטיבי את ההורים שלי.
Short time after this radioactive attack perpetrators again attacked my parents with ionizing radiation device.


הטבח לא נגמר, שכנים החשודים בפעילות של סוכנים סדיסטים תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי עוד 4 פעמים. כל תקיפה רדיואקטיבית הייתה ארוכה במיוחד.
Massacre did not end by this. Neighbors suspected as perpetrators continued attacking my parents with ionizing radiation device four more times, each time was exceptionally long.

מה שאתם רואים כאן קוראים יקרים, זאת עדות ייחודית המתעדת תקיפות רדיואקטיביות פשיסטיות שנעשות בחסות מוסדות המדינה נגד האזרחים. כל זה נעשה במדינה שהוקמה כתוצאה משואה אשר גורמת שואה לאזרחיה.
What you actually see in my blog, is a unique testimony with evidence documented showing fascistic attacks of ionizing radiation against citizens. All this done on behalf of country authorities who lead plan of unwanted citizens extermination. All this done in country that established because of holocaust and actually causing holocaust to its citizens.

בלילה נישארים רק תורנים At night time ony persons on duty left in perpetrators apartment

הלילה סוכנים סדיסטים עינו אותי והורים שלי באכזריות על ידי מניעת שינה ותקיפות רדיואקטיביות. הם השתמשו במתקן אינפרה סאונד שגרם לויברצייה בכל הגוף. בזמן כל הפעילות הזאת שמעתי הזזות של משהו כבד מעל המקום שאני ישן וצעדים.

Tonight perpetrators (or as I call them in Hebrew - sadistic agents) tortured cruelly me and my parents using sleep deprivation and radioactive attacks. They used infra sonic device that cases vibration in all the body. During this activity I heard all the time steps of neighbors perpetrators, they were moving something heavy.
היו 4 תקיפות רדיואקטיביות, שני תקיפות אצלי ושני תקיפות אצל ההורים שלי. הם תקפו פעמיים בהפרש של 10 דקות אצלי ופעמיים אצל ההורים שלי בהפרש זמנים קצר של כשתי דקות. מאוחר יותר אני יעלה תמונות וסרטים משני תקיפות האלו.


We had four radioactive attacks. Two in my bedroom and two in my parents bedroom. Perpetrators attacked me one time after another with 10 minutes difference and about two minutes difference when attacked twice my parents. Later I'll upload pictures and movies from these attacks.
סוכנים סדיסטים במהלך היום מנסים כלפי חוץ להעמיד פניםש אצלם מתנהלים חיי משפחה רגילים. בבוקר הם מבאים ילדים. בפועל בערב רוב בני המשפחה והילדים הולכים לישון בדירה אחרת באחד הבתים הסמוכים ונישארים רק תורנים שמענים אותנו במהלך כל הלילה.

Perpetrators during the daylight trying to pretend that have have a regular family life in their apartment. They are bringing early morning their children and family members. In every evening only person on duty is left home who tortures us all the night, other members are going to sleep in the adjacent house.

יום שבת, 24 בספטמבר 2011

לכל אחד תוכנית השמדה אישית Every victim has personal plan of termination

סוכנים סדיסטים לא נותנים לבני משפחתי נחת. לפני זמן קצר תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי פעמיים.

Perpetrators are not giving our family to rest. They attacked me twice with ionizing radiation device.

אפילו במחיר של חשיפת פעילות שלהם לכל העולם הם ממשיכים לרצוח אותנו באופן פומבי. מדובר בהוצאה להורג בעינויים של משפחת נכה קטנה. לאנשים האלה אין לב אם הם עושים מעשים כאלה.

Even in price of revealing their activity to all of the world they continuing to murder us openly.
We are talking here about execution with tortures small family of disabled person. Perpetrators don't have a hearth if they are doing such things.

מדובר על ניקוי סוציאלי/דמוגרפי, משמידים אזרחים בלתי רצויים: אזרחים עניים שמכבידים על התקציב, קשישים, נכים, אזרחים לא נוחים פוליטים בעלי דיעות לא מהמגוון המותר ועוד. מדובר על שיטת השמדה אולטימטיבית. לכל קבוצה יש תוכנית השמדה אישית המתאימה לגיל וסיבת מוות אפשרית.

This is social/demographic cleaning, unwanted citizens are being terminated: poor people who heavy on budget, elderly persons, disabled persons, politically inconvenient people who has opinions not from allowed assortment. It is ultimate termination method. For each group of people there are separate plans of extermination, according to age and possible cause of death.

ארץ מיוחדת Special country

הערב סוכנים סדיסטים תקפו את אבא שלי במתקן רדיואקטיבי. ככל הניראה פרסומים בבלוג מהווים עבורם אסמכתא לקבל שכר על עבודתם.
מניח שמבחינה הזאת ארצינו ייחודית, כאן משתמשים במתקנים רדיואקטיביים נגד אזרחים תמימים.

This evening perpetrators attacked my father with ionizing radiation device. It seems that they get payed for proof of our irradiation from the blog.
I assume that our country is special, here they use radioactive devices against innocent people.

אוספים ראיות על חשבון חיינו We are collecting evidence in cost of our lives

מידי יום ולילה מענים למוות את בני משפחתי. על מנת שזה לא יהיה לחינם, אנחנו חושפים לכל העולם את טבח אזרחים האכזרי שנעשה כאן בארץ בחשאיות. כל ראייה שאספנו היא על חשבון בריאותינו חיינו.
זה רצח סדרתי של אזרחים בלתי רצויים שנטחבים במיטותיהם בעזרת מתקנים טכנולוגיים מתקדמים שכימעט ולא משאירים עקבות. למעשה מדובר בניקוי סוציאלי.

Every day and night members of my family are tortured to death. In cost of our lives we collect evidence and reveal it to the worlds community the massacre that happening here in Israel.
It is serial murdering of unwanted citizens, who are killed in their beds using high technological devices that almost do not leave any evidence. Actually it is a social cleaning.

עלייה בשיעור תחולה בסרטן וסכרת Increased rate of cancer and diabetes diseases

בעיתון ידיעות אחרונות מתאריך 22/09/2011 פורסמה ידיעה "עלייה בסרטן, ירידה במחלות לב" על ידי שרית רוזנבלום בעמוד 39. בנוסף צויין שיש עלייה במחלת הסכרת. פורסמה סטטיסטיקה ש24.6% נפטרים מסרטן.


At 9/22/2011 in paper Yedioth Aharonot published information "Increase in cancer, Decrease in hearth disease" by Sharit Rozenblum, page 39. They published statistics about increase in cancer disease and diabetes. 24.6% die from cancer.

כידוע קרינה רדיואקטיבית גורם מאוד משמעותי למחלת הסרטן מכיוון שקרינה מייננת מסרטנת.
אחת הסיבות לסכרת זה הורמון הסטרס קורטיזול.

As we know ionizing radiation is a significant factor for cancer disease.
One of factors for diabetes is a stress hormone - cortisol.
הקישור הבא לאירגון בריאות העולמי בקשר לעולים מברית המועצות לשעבר עם השוואה של תמותה בארץ מוצא לכאן. מסתבר שיחסית לשאר אוכלוסיה המקומית שיעור תחלואת ותמותה מהסרטן לעולים גבוה יותר משמעותית לאומת ארץ המוצא ששיעור התחלואה היה נמוך יותר מאוכלוסיה המקומית.

From the following link to World Health Organization it comes that immigrants from FSU have higher rate of cancer sickness and mortality than local population, while in country of origin had lower sickness than local population.


לדעתי הסיבה לכך זה שימוש של מתקני קרינה רדיואקטיבית נגד עולים מברית המועצות לשעבר.

I think that the reason is usage of radioactive devices against immigrants from FSU.

כמו כן, זה ידוע שמתקני אינפרה סאונד גורמים להווצרות של הורמון הסטרס קורטיזול. אחד הדברים שנגרמים מכך זה עלייה בכמות הסוכר בדם, כלומר מביא לסכרת. בקרו בבקשה בקישור הבא, זה כולל מידע על כך:

Also, it is known that infra sound causes increase in a stress hormone - Cortisol, which causes increase in sugar levels and may be the reason for diabetes. Please visit the following link, it contains information about this:


אז מה למעשה יש לנו? יש עלייה במחלות הסרטן, עלייה בסכרת. ידוע גם שגורמים אפשריים לסרטן זה קרינה מייננת (רדיואקטיבית) ולסכרת הורמון הסטרס קורטיזול. מיכאן ניתן להסיק ששימוש במתקני קרינה נגד האזרחים מאוד רחב. רוב האזרחים אינם מודעים לכך וגם הרופאים אינם מודעים לסיבות שגורמות עלייה בתחלואה קטלנית מדאיגה. שימוש במתקני קרינה רדיואקטיבית נגד האזרחים זה עובדה. לרוב אנשים אין מונה גייגר כדי לבדוק אם משתמשים נגדם באמצעים האלה.

So, what do we have here? We have increasing rate of cancer and diabetes diseases. We know that possible cause for cancer is ionizing radiation and for diabetes stress hormone Cortisol. From this we may conclude that there is a very wide usage of ionizing radiation sources against citizens. Most of citizens are not aware to these facts, as well as doctors that it is the reason for increase for such diseases. Usage of radioactive devices against citizens is a proven fact. Most of citizens don't have Geiger counters to check if somebody uses against them such devices.

המדינה שלנו הוקמה בגלל השואה. המדינה הוקמה כדי שהשואה לא עוד תקרה בשנית. בפועל לפי מה שאנחנו רואים, לא רק שגורמים כאן לשאה - השואה השקטה לאזרחים, אלא גם משתמשים במתקנים רדיואקטיביים שזה הסוג הגרוע ביותר ולא משתמשים בו בארצות אחרות.

Our state established because of Holocaust that happen to our people during the second World War. The state established to promise that Holocaust will never happen once again.
Actually according to what we see, that not only secret services causing holocaust to its own citizens - The Silent Holocaust, but also using worst measures like ionizing radiation sources, these measures are not used in other countries.

רשמנו שיא חדש של קרינה רדיואקטיבית הלילה We captured a new record of radioactive rate this night

הלילה סוכנים סדיסטים כרגיל ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב לב. הם השתמשו במתקן אינפרה סאונד כדי לשבש קצב הלב ולענות על ידי מניעת שינה את שני ההורים שלי. מתקן הזה עינה את ההורים שלי כי גרם לכאב וויברצייה שלא אפשרו להם לישון.


This night perpetrators tried to kill my father using ifra sonic device that makes heart rate disruption. This device tortured my both parents by sleep deprivation because caesed pains and vibration that didn't let them to sleep.
כמו כן בלילה היו 3 תקיפות רדיואקטיביות.

Additionally, like always there were radioactive attacks this night. This time we counted three times.

שעה 5:01 בלילה תקפו אותי, אתם יכולים ליראות תמונה מוידיאו עם מונה גייגר המראה 240 מיקרו רנטגן לשעה:

The time is 5:01 at night, perpetrators attacked me, you can see photpgraph from video of my Geiger counter that shows rate 240 micro Roentgen per hour:


לאחר מספר דקות בשעה: 5:08 סוכנים סדיסטים תקפו את ההורים שלי, נרשם שיא חדש של 305 מיקרו רנטגן לשעה:

After couple minutes in 5:08 perpetrators attached my parents with radioactive device, it is a new record of rate 305 micro Roentgen per hour:


תקיפת קרינה נוספת הייתה בחדר השינה שלי בשעה 7:03, נמדדו 240 מיקרו רנטדן לשעה:

Another radioactive attack was in my bedroom at 7:03, Geiger counter measured rate of 240 micro Roentgen per hour:


זה לא הסתיים בכך. בזמן שהכנתי חומר לפרסום בבלוג היו עוד שני תקיפות רדיואקטיביות. אחת על ההורים שלי ואחת נוספת אצלי. לפני התקיפה שהייתה אצלי שמעתי את סוכנים סדיסטים שהם מזיזים משהו כבד מעליי, זה היה בשעה 13:58:

Today's radioactive attacks were not over. When I was working on preparing material for this post, we had another two attacks. One they attacked my parents and the second one me, I heard perpetrators moving something heavy in the apartment upstairs, it was at 13:58:יום שישי, 23 בספטמבר 2011

כיצד אנחנו חיים How do we live

בעקבות כך שסוכנים סדיסטים ממשיכים לענות אותנו, אני רואה את פרסומים של ראיות על שימוש במתקני קרינה כאינטרס שלהם. אני מתכוון להמשיך לספק את הרצון שלהם שהם מעבירים לנו באמצעות עינויים ותקיפות בלתי אנושיות ואמשיך לפרסם רשומות. על מנת להגדיל את קהל הקוראים, אפרסם כל רשומה בשתי שפות - עברית ואנגלית מכיוון שאני מאמין שאת צד הזה של חיים בישראל צריכה לדעת הקהילה הבין לאומית.

כיצד אנחנו חיים? מתקיפה רדיואקטיבית אחת לשנייה.

העליתי כאן סרטון נוסף שצולם לפני זמן קצר בו רואים אזעקה של מונה גייגר עם 240 מיקרו רנטגן לשעה. מונה גייגר שאני משתמש בו בעל תעוד כיול, הוא מקצועי ועומד בסטנדרטים צבאיים.


Perpetrators are continuing to torture members of our family. I see that publications of evidence on usage of radioactive devices is part of their interest. They are telling us about their interests by torturing us days and nights, as they know that for each torture we will publish a testimony report about this violent abuse.
To increase number of readers from now on, I'll publish my posts in two languages - English and Hebrew as I believe this part of Israeli life needs to be known by worlds community.

How do we live here in Israel? From one radioactive attack to another.

I uploaded here a recent movie that shows Geiger counter during the attack, you can see that it alarms on rate of 240 micro Roentgen per hour. This Geiger counter device is professional one, it has calibration certificate and meets military grade standards.Summary of my blog in English for contacts and publications

Dear reader,

Welcome to my blog.

This blog is mainly written in Hebrew, it provides testimony of my family being victims of silent holocaust that done to Israeli citizens by our own government and secret services.
Like in many countries, here we also have a program of terminating unwanted citizens by methods that almost don't leave an evidence. They torture to death citizens with direct energy weapons (microwave, ultra sound, infra sound and using methods of mind control).

Additionally to methods used world wide in some countries, where they torture to death with so called non lethal or less than lethal equipment, here in Israel they also use ionizing radiation sources. Here you can see for example a recent link to one of topics in my blog: http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html it contains pictures and movies of professional Geiger counter which gives an evidence to radioactive attack. You can see that we measured at night rates up to 300 micro Roentgen per hour, while normal rate should be about 6~14 micro Roentgen per hour here.

Secret services are using criminals to do the dirty job of torturing to death citizens. In a neighboring apartment living family which is well known to Police for drugs dealing (it is according to unofficial information provided us by policemen). These people using the apartment to attack us on daily basis using direct energy weapons, They combine electromagnetic sources of radiation with radioactive and sound sources. They are torturing us 24/7 with different methods that they interchange all the time. Usually per 24 hours we are being attacked at least 10 tines using ionizing radiation source. Most of attacks are from the neighboring apartment, but even when we go outside, there are patrolling vehicles with this equipment that irradiate targeted individuals. When they do this, doses of ionizing radiation receive people who pass near the targeted individual, it includes pregnant women, children, babies.

Persons who are doing this: what lesson did they learn from the holocaust that was during the second World War? Now almost everything that required then a special concentration camp can be done in every home using the modern technology.
Attacks on our family including immediate attempts to murder us using device that is able to stop hearth - they using it against my father. Every night they torture our family members using sleep deprivations torture methods using direct energy weapons. One of their causes is fatigue, so we will start to misfire and make critical mistakes, for example while driving.
Also there are a lot of vandalism acts against out family's cars, they try to sabotage safety mechanism, like tires and more.

My family are actually targeted individuals, We attempted to apply press, Police and official government places - with no success. Every application drags more violent attach on us.

My contact email is: zpartition@gmail.com

You are welcome to visit my father's blog, it is in English and he provides the same testimony:
http://thesilentholocaustinisrael.blogspot.com/

לילה אכזרי במיוחד [סרטים ותמונות להוכחת תקיפות רדיואקטיביות]


הלילה חשודים באופן אכזרי במיוחד תקפו את בני משפחתי במתקני קרינה רדיואקטיבית ואלקטרומגנטיים.
ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב בסביבות השעה 3:30 בלילה.

להלן סיכום של תקיפות קרינה רדיואקטיבית:
לקראת הלילה (כלומר בערב של 22/9/2011) בשעה 23:14 תקפו אותי החשודים במתקן רדיואקטיבי:
לאחר מכן בשעה 3:26 החשודים תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי:
בעוד כ-10 דקות בשעה 3:36 שוב תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי:
בשעה 5:03 תקפו אותי:
לאחר מכן שוב תקפו אותי בשעה 7, נמדדו 300 מיקרו רנטגן (מומלץ לצפות במסך מלא על מנת ליראות טוב יותר את המספרים. באמצע המסך מופיע כיתוב של תוכנה בה ביצעתי המרה של וידיו לגודל קטן יותר שיהיה אפשר ליראות בלוג. הוידיאו שמור אצלי בחדות גבוהה HD במידה ומישהו ירצה ליראות את המקור):
כאן אפשר ליראות את התמונה הראשונה של תקיפה רדיואקטיבית בשעה 7:00 בבוקר:


באותו אופן עד השעה 10:00 כל שעה החשודים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי.
סך הכל בלילה קיבלתי 6 תקיפות רדיואקטיביות, כמה מביניהן היו חזקות וארוכות במיוחד.

לאחר מכן במהלך הבוקר, קרוב לשעה 11:00 החשודים שוב תקפו אותי ואת אבא שלי במתקן רדיואקטיבי.

ביממה הזאת הם תקפו אותנו באופן גלוי ועם ראיות שסיפקו לנו בעצמם 9 פעמים.

מדובר בטרור גלוי ואכזרי שמטרתו לרצוח אותנו בעינויים והם שומרים לעצמם אפשרויות רצח רבות, החל ממחלה סופנית כמו סרטן לטווח ארוך, עד לניסיונות רצח יומיומיים ועינויי מניעת שינה על מנת שלא נוכל לתפקד במהלך היום.

בזמן שאני כותב שורות אלו, כבר שומע כיצד הם מזיזים משהו כבד מעל ראשי. ניראה שהם מתכננים עוד תקיפות רדיואקטיביות.יום חמישי, 22 בספטמבר 2011

החליטו לקחת על עצמם תפקיד של אלוהים?

לפני מספר דקות החשודים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי. עכשיו הם הפעילו מתקן שמבוסס על מיקרוגל הגורם לרעש בצורת צפצוף באוזניים. הם משלבים אמצעים כדי לענות באופן יעיל יותר.

באדמיניסטרצייה החליטו לקחת על עצמם את התפקיד של אלוהים ולגזור גזר דין מוות בעינויים לאלה שלדעתם לא מגיע להם לחיות. הם אולי חושבים שלקחו את התפקיד הזה. בפועל, הם לקחו את התפקיד של השטן ומשמידים נשמות וחייהם של אנשים טובים.

לא פלא שבארץ מחלת הסרטן אחת הנפוצות ביותר.

סרטים וצילומים - ראיות לרדיפה ותקיפה בנשק GENOCIDE

לפני מספר דקות החשודים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי. מיד לאחר התקיפה הייתה תזוזה של משהו כבד מעל המקום שאני יושב בדירה מעל (דירת החשודים).
מה שמעניין החשודים תמיד יוצאים מהבית כאשר אנחנו יוצאים, אלה הן שעות המנוחה שלהם. כאשר אנחנו חוזרים חוזרים גם החשודים בהפעלת מתקני הקרנה. בערב הילדים ורוב בני המשפחה לא ישנים שם. נישארים רק תורנים שערים במהלך כל הלילה.

למרות שהחשודים עובדים באופן גלוי לחלוטין ואפילו הצלחנו לצלם ולהקליט את תקיפות רדיוקטיביות, הם ממשיכים. צילומים וסרטים כאלה מהווים למעשה ראיות לכך שרודפים אותנו ותוקפים אותנו במתקני GENOCIDE החמורים ביותר - מתקני הקרנה רדיואקטיבית. מכיוון שנמדדות בכל פעם כזאת רמות חריגות, התעלמות מוסדות המדינה מעובדות שאנחנו מציגים למעשה מהווה אישור וליגיטימצייה להמשך השואה והטרור שעוברים בני משפחתי ועשרות אלפי אזרחים נוספים.

איזה לקח למדו משואה? מדוע משמידים אותנו?

הלילה כרגיל החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. הם מעלים את הדופק ואז מנסים לעצור. כמו כן הקרינו לאבא שלי על הראש והשתמשו במתקן שגורם לתחושת ויברצייה על הרגליים.

בנוסף לכך החשודים הלילה תקפו לפחות 3 פעמים את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי.

סוכנים סדיסטים מנסים להשיג כמה מטרות:
1. לרצוח באופן מיידי.
2. להתיש את הקורבן כדי שזה יאבד ריכוז ברגע קריטי ולמשל ישעשה תאונת דרכים. הקורבן לעיתים אינו מודע עד כמה הוא מותש כאשר מענים אותו באופן קבוע. אני למשל נהג זהיר מאוד, אך לאחר לילה אחד שהחשודים עינו אותי באופן אכזרי במיוחד ולא אפשרו לי לישון ביצעתי עבירת תנועה.
3. להשתיל מחלות רוצחות שקטות שבטווח הארוך ישמידו את הקורבן: לחץ דם, סכרת, סרטן, מחלות לב ועוד.

לחשודים כניראה האצבע ממש רועדת על ההדק של מתקן הקרנה רדיואקטיבי, כל כך הם רוצים לגרום לנו נזק ולענות אותנו. לעיתים קרובות כדי להשלים מנות הקרנה, הם תוקפים אותנו בהפרשי זמן מאוד קטנים. אני בטוח שמונה גייגר תופס לא את כל התקיפות על אף שמדובר על מכשיר עם תגובה מהירה מאוד.

סיפקו להם אמצעים, יש להם כוונה והם ממשים אותה מידי יום ולילה - רוצחים אזרחים תמימים שלא נוחים לשלטון. ידיהם מגואלות בדם ומעשיהם זה טרור פשיסטי. הם לא יותר טובים משטאזי, גסטאפו או מנגלה.

איזה לקח למדו משואה? השפעת אמצעים שונים על בני אדם. אך לא נלמד שום לקח מוסרי על ידי אלו שמפעילים את תוכנית השמדת אזרחים והם גורמים לשואה בפעם נוספת ושוב פעם זה בגלל תעוות בצע. מדוע היטלר השמיד את היהודים? מכיוון שהוא רצע שהגזע שלו יהיה עליון, לכן היה צריך להשמיד עמים טובים וחכמים יותר ממנו. אני חושש שכאן בארץ משמידים אזרחים שלדעת השלטון עלולים להיות יותר חכמים מהם ולהתאים יותר עבור מקומות שהם יעדו לאנשים שלהם.
הם רוצים כניראה עם שאפשר לשלוט בו בקלות כדי להבטיח להשאר בשלטון וליעד אותו עבור האנשים שלהם שלא יהיו מתחרים. אז מה למעשה השתנה לאומתץ מלחמת העולם השניה? הטכנולוגיה מאפשרת כל בית להפוך למחנה השמדה, לא צריך יותר מחנות סגורים, לא צריך תנורים - יש ציוד שיכול לבשל לא פחות טוב מתנור ולעשות את זב בחשאיות בבתיתיכם.

יום רביעי, 21 בספטמבר 2011

פושעים אכזריים במיוחד הופכים לסוכנים סדיסטים

סוכנים סדיסטים שמבצעים את העבודה המלוכלכת בפועל, כלומר רוצחים באמצעות מתקנים טכנולוגיים מתקדמים אזרחים תמימים למעשה נלקחו מתחום פושעים אכזריים וחסרי פרינציפ במיוחד.

החשודים שמענים אותנו מידי יום ולילה מתאימים מאוד לפרופיל הזה של רוצח בדם קר והם ידועים בזכות אכזריות יוצאת דופן שלהם מארץ המוצא. הם הסתננו ארצה ביחד עם העלייה, שם השתיכו לאירגון פשע שפעם היה חלק משלטון וכניראה בשלב מסויים ראש המשפחה עבר הדרכה במחנה לאימון טרוריסטים לפני העלייה ארצה על מנת שכאן יוכל ליישם את דעותיו.

מישהו החליט שאפשר לנצל קישורים כאלה ובמקום לבודד אנשים כאלה מציבור מכיוון שהם מאוד מסוכנים, לקחו אותם לעשות את מה שהם טובים ביותר, לענות באכזריות למוות אנשים תמימים.

עדים של הוצאה פומבית להורג בעינויים של משפחתי

במהלך היום פשיסטים תקפו אותי 3 פעמים עם מתקן רדיואקטיבי. הם מנסים בכל הזדמנות להשלים את כמות הקרנות הרדיואקטיביות הדרושות לפי מרשם של יועצים רפואיים.

שימוש במתקני קרינה רדיואקטיבית נגד אנשים זה GENOCIDE.

הם רוצחים אותנו באופן גלוי למרות הראיות שמוסדות המדינה צריכים להתיחס עליהם ברצינות ולחקור בלי קשר מאיזה מקור הקרינה. אך מיכוון שמשתמשים במתקני קרינה מטעם מוסדות המדינה אף אחד לא חוקר את זה, לא נותנים לנו גישה לבדיקות רפואיות הדרושות וממשיכים להשמיד אותנו באופן פומבי.

למעשה מוצאים להורג באופן פומבי בכיכר האינטרנט (הבלוג שלי) את בני משפחתי על ידי עינויים. אתם קוראים יקרים זכיתם להזדמנות נדירה לצפות אין פשיסטים מענים אותנו למוות. הרבה מאוד קורבנות לא זוכים לתשומת לב רבה כמו משפחתי מכיוון שאין בידם ידע ואמצעים להבין שרוצחים אותם באמצעים האלו.

מישהו באדמיניסטרצייה החליט שהוא מחליט למי מותר לחיות ולמי הגיע הזמן למות וללא כתב אישום או משפט הוגן מוצאים להורג עשרות אלפי אזרחים תמימים שאפילו לא תמיד מבינים שלמעשה מענים אותם למוות, הבריאות קורסת ורבים אינם מבינים מדוע.

אני בטוח שקוראים את הבלוג גם אנשים משירותים החשאיים וגם כאלה שמעורבים בפעילות טרור הזאת. אי מניעה של שואה הזאת היא סוג של שיתוף פעולה עם פושעים נגד האנושות שמבצעים את הטבח הזה באזרחים.

שכנים החשודים מענים את בני משפחתי למוות באופן גלוי - מדובר על טרור פשיסטי

הלילה שכנים החשודים עינו ת אבא שלי ולא אפשרו לו לישון, השתמשו במתקן שגורם לויברצייה בכל הגוף, ניסו לשבש קצב הלב, בישלו רגליים וראש.

סוכנים סדיסטים מענים מבוגר וחולה שחיי את שנותיו האחרונים, הם לוקחים ממנו ומבני משפחתי את המאט שנישאר לאבא שלי. הם מענים למוות את בני משפחתי באופן גלויי.

יום שלישי, 20 בספטמבר 2011

החשודים לא מפסיקים, רק מחליפים אמצעים.

הערב הייתה תקיפה רדיואקטיבית אחת מכוונת נגדי. בלילה שעבר החשודים לא אפשרו לי לישון על ידי מתקן שגורם לתחושת ויברצייה בכל הגוף. המתקן מבוסס ככל הניראה על אינפרה סאונד. הם אף פעם לא מפסיקים, רק מחליפים אמצעים. כבר שמעתי שהם מזיזים משהו כבד מעך מקום השינה שלי.

לסוכנים סדיסטים אין חרטה וצער במעשיהם [תמונה]

הלילה שכנים החשודים תקפו פעם אחת במתקן רדיואקטיבי את ההורים שלי בחדר השינה שלהם. במהלך היום הם תקפו את ההורים שלי חמש פעמים, מבין הפעמים האלו, שני פעמים היו ארוכים במיוחד שנמשכו הרבה מאוד זמן ואפשר להחשיב אותם כמספר תקיפות כל אחד.

חשוב להזכיר שמתחתינו גרה משפחה עם ילדים קטנים והם גם מקבלים את תקיפות קרינה האלו וזה מקצר את חייהם ומסכן אותם במחלות קשות בעתיד.
סוכנים סדיסטים שמשמידים אותנו מידי יום ולילה אנשים ללא רחמים בכלל, אין להם שום חרטה וצער במעשיהם.

הנה תמונה מאחד אירועי תקיה האחרונים היום:

יום שני, 19 בספטמבר 2011

סיכום יממה - תשע תקיפות רדיואקטיביות

הערב היו שני תקיפות רדיואקטיביות מכוונות נגדי. לפני מספר דקות התעוררו שכנים החשודים, אני כבר שומע את הצעדים שלהם. הם הולכים לענות את בני משפחתי.

סך הכל ביממה האחרונה היו תשע תקיפות רדיואקטיביות.

תקיפת קרינה לילית וארוכה במיוחד במהלך היום [סירטונים שצילמנו להוכחה]

כמו שכתבתי קודם, הלילה תקפו אותי חשודים עם מתקן רדיואקטיבי בשעה 0:50 כאשר נמדדה רמת שיא של 300 מיקרו רנטגן לשעה, רמה הגבוהה ביותר שאי פעם יצא לצלם, בנוסף לכך שהחשודים רוצחים אותי על ידי מתקן קרינה שגורם להשתלת מחלות סופניות כגון סרטן, הם מענים אותי באכזריות על ידי מניעת שינה:
במהלך היום כאשר הורים שלי יצאו מהבית ליד חנויות תקפו את ההורים שלי בשעה 12:12 בתקן רדיוקטיבי בעוצמת שיא שנמדדה 244 מיקרו רנטגן לשעה.
ההקרנה בוצעה מרכב פורד פוקוס כסוף. הרכב עצר ליד רכב של הורים שלי כאשר הם ארזו, תקף עם מתקן רדיואקטיבי ומיד הסתלק מהמקום. מדובר על סוכן של מוסדות המדינה שעבודה שלו להסתובב במהלך יום עבודה שלו ולהקרין על הקורבנות.
לאחר מיכן הורים שלי חזרו הביתה והפעם שכנים החשודים תקפו אותם במתקן רדיואקטיבי כאשר היו מחוץ לבית.

הסרטונים שאתם רואים מהווים הוכחה לכך שמענים אותנו למוות במתקנים מסוכנים ביותר שאינם יכולים להיות במדינה מתוקנת לגיטימיים, הסרטונים האלה מראים שרודפים אחרינו על מנת להקרין במתקנים רדיואקטיביים.

את אבא שלי החשודים עינו במהלך הלילה ולא אפשרו לו לישון כדי לעייף אותו כדי שיירדם חזק. ואז ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי העלאת קצב הלב למעל 100 פעימות לשנייה בנוסף לניסיונות לעצור את הלב.עשרות אלפי אזרחים לא מודעים לסיבה ממנה הם נפטרים וקורסים - במקרים לא מאטים מדובר על המתה יזומה בעינויים פשיסטיים [+ כדאי לקרוא - קישורים נבחרים מהבלוג]

הלילה חשודים ניסו לרצוח את אבא שלי באופן ממשי. הם השתמשו במתקן שיבוש קצב הלב - העלו לדופק גבוה מאוד ואז ניסו לעצור. ככל הניראה המתקן מבוסס על מיקרוגל.
מדובר על רצח אכזרי מאוד בעינויים בלתי אנושיים. באותו אופן החשודים הצליחו לגמור מספר אנשים בשכונה (מקרים הבאים ידועים לנו: מקרה של התמוטטות ומוות ויש מקרה של פגיעה בלב שדרשה התקנת קוצב, חשוב לציין שבאותו מקרה לאחר התקנת הקוצב הם הצילחו לשבש אותו ואת התוכנה שלו, טכנאים שבאו לסדר את זה אמרו שדבר כזה קורה רק משדות אלקטרומגנטיים חזקים מאוד, באותו אופן תקפו את אשתו וכאשר באו רופאים גם הם לא הצליחו בגלל שדות אלקטרומגנטיים למדוד קצב הלב) ואחרים התלוננו על אותם סימפטומים בדיוק.

מדובר על תעשיית רצח אזרחים מבוגרים על ידי שיבוש קצב הלב. ככל הניראה ליועצים רפואיים ניראה סביר שאנשים מבוגרים באופן סדרתי יקרסו מבעיות לב. ניראה שיועצים רפואיים בלתי מקצועיים בעליל, ככל הניראה לא מדובר ברופאים אלא בטכנאים שיודעים איזה ארסנל נשק יש להם וניראים להם סביר דברים בלתי מקצועיים. ככל הניראה בעזרת מחסומים ביורוקרטיים ניתן לזה להראות "טבעי" בעיני הציבור.

בנוסף לשיבוש קצב הלב, החשודים ניסו לבשל לאבא שלי איברים פנימיים באיזור הבטן.

הלילה תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי בעוצמה 300 מיקרו רנטגן ובערב האחרון תקפו במתקן רדיואקטיבי את אבא שלי. יש להניח שבפועל יש הרבה יותר תקיפות, הרי החשודים מנסים "לתפוס" אותנו במהלך כל היממה.

פעילות פשיסטית הזאת נמשכת נגדינו כבר שנים רבות וכן נגד עשרות אלפי אזרחים נוספים בארץ שרובם אינם מודעים ממה הם מתים ולמעשה נרצחים.

קוראים יקרים, אני מבקש ממכם לקרוא את הרשומות שאני כותב, במיוחד כאלה בהן אני מתאר את העינויים שאנחנו עוברים. אני מנסה לתת כמה שיותר פרטים כדי שיהיה לכם קל להתמצות ולהבין מה הסימפטומים.

אספתי מספר קישורים לרשומות הבלוג שלי כדי להקל על החיפוש שלכם:
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/08/blog-post_1613.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_6015.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_4401.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_08.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_4979.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_252.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/09/blog-post_8495.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/08/blog-post_7580.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/08/blog-post_2685.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/08/blog-post_3744.html
http://terrorkrina.blogspot.com/2011/08/lidamedusa.html

יום ראשון, 18 בספטמבר 2011

תקיפות פשיסטיות הלילה

פשיסטים תקפו אותי הלילה פעמיים במתקן רדיואקטיבי, תקיפה האחרונה לפני מספר דקות ארוכה במיוחד שנמשכה כדקה ,ווה לחות כעשרה תקיפות רגילות. בנוסף הם תקפו הלילה פעם אחת את ההורים שלי במתקן רדיואשפקטיבי.

במהלך כל הלילה פשיסטים בישלו לאבא שלי את האיברים הפנימיים, במיוחד איזור הבטן.
המטרה שלהם ברורה והם עובדים לפי תוכנית השמדה שיועצים רפואיים נתנו להם על מנת שאלה ישמידו אותנו ביעילות.

חשוב לציין שבמקומות בהם פשיסטים תקפו אותנו, בדירה מתחת גרים אנשים שנפגעים גם. כמו כן במהלך כל הלילה פשיסטים ללא הפסקה מפעילים מתקן מיקרוגל שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים. כאשר הלכתי לישון ושמעתי צעדים שלהם - ידעתי שמצפה לילה עינויים אכזרי.

צפצוף חזק מאוד באזניים - קרינת מיקרוגל

אבא שלי התעורר, התלונן על צפצוף בלתי נסבל באוזניים. לאחר זמן קצר הופיע הצפצוף אצלי. שמעתי מעל החדר שלי צעדים והצפצוף התחזק. סוכנים סדיסטים מתכוונים לענות אותנו כל הלילה ולא לאפשר לישון.

משפחתי עוברים עינויים פשיסטיים מידי חיות אדם בשירות מוסדות המדינה שמנהלים תוכנית השמדת אזרחים בלתי רצויים.

החשודים חזרו להפעיל מתקן רדיואקטיבי במלוא המרץ נפגעים גם עוברי אורך

ביממה האחרונה סוכנים סדיסטיםצתקפו אותי באמצעות מתקן קרינה רדיואקטיבית שבע פעמים, מהם ארבע פעמים במהלך הלילה. ככל הניראה בימים האחרוניםצחזר מתקן ההקרנה ממקומות בהם שהו מפגינים או שהייתה לו תקלה אותה סידר חשוד בתקיפות רדיואקטיביות החזקות ביותר ביחד עם אב משפחת החשודים.

בלילה שעבר החשודים עינו את שני ההורים שלי ואת אבא שלי בפרט במתקן המבוסס על אינפרה סאונד במטרה למנוע משינה.

זה חמור ומסוכן מאוד שבידי פושעים אכזריים, סדיסטים מניאקליים שנהנים לענות בני אדם יש מתקני קרי מסוכנים המסוגלים לענות ולרצוח אנשים. צריךצלהבין שהם באופןמבלתי מבוקר משתמשים במתקן קרינה רדיואקטיבי גם נגד הקורבנות וגם מי שנימצא מסביב, זה כולל עוברי אורך, ילדים, נשים בהיריון ועוד.

יום שישי, 16 בספטמבר 2011

חוסר שינה כרוני

בעיקבות עינויים בלתי אנושיים שבני משפחתי עוברים מידי יום ולילה נוצר אצלינו מצב של חוסר שינה כרוני. אנחנו סובלים מחוסר שינה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות אפשר לירות לכך תיעוד יומיומי בבלוג.

אנחנו קורבנות השואה השקטה ומי שמשמיד אותם הם פשיסטים.

אנשים לא נוחים לשלטון מוכרזים כאויבים

http://www.ideamarketers.com/?Electromagnetic_Radiation_overexposure&articleid=907384

עוד קישור שכדאי מאוד לקרוא. בכתבה מדברים כל כך שtargeted individual (כלומר קורבן שמתנכלים בו ורוצחים אותו עם נשק קרינה) מוכרז כאוייב ואז הצבא, משטרה ו״עוזרי קהילה״ מתנכלים בו למוות. משתמשים במתקנים אלקטרומגנטיים ושיטות פסיכולוגיות שונות.

מבחינת שיטות פסיכולוגיות, כאן נכנס עיניין שלש ליטה בתודעה, מתקנים שיכולים לשדר קולות לראש הקורבן ועוד. בארץ בנוסף ךמץקנים שמבוססים על גלי קול ואלקטרומגנטיים משתמשים במתקנים רדיואקטיביים שזה כבר פשיזים לכל דבר.
חשוב לציין שאנשים שמכריזים אותם כאוייבים לרוב אנשים טובים ונורמטיביים, פטריוטים. אנשים האלה לא נוחים לשלטון משיקולים שונים של תעוות בצע ואנטי דמוקרטייה, לכן ללא כתב אישום וללא משפט הוגן מכריזים אנשים כאלה כאוייבים באופן חשאי ומתחילים להשמיד.

שלטון הוא זה שנותן ליגיטימצייה להשתמש במתקני קרינה נגד האזרחים

http://www.nowpublic.com/world/bush-torture-memos-ok-radiation-weapon-use-americans-too

בקישור שנתתי יש דוגמא איך בארה״ב נתנו ליגיטימצייה להשתמש במתקני קרינה נגד האזרחים. אני בטוח שבארץ בדיוק אותו מצב ואף גרוע יותר מכיוון שרוב הציבור אינו מודע לשימוש במתקנים כאלה.

תקיפות רדיואקטיביות חזרו ורמות מאוד גבוהות של שדות מגנטיים [סרטון + תמונה]

לפני כחצי שעה הגיע לביתם של החשודים חשוד בהפעלות אכזריות ביותר של מתקן הקרנה רדיואקטיבי. לאחר שהוא היגיע היו מספר הקרנות רדיואקטיביות, האחרונה לפני מספר דקות אצלי עם קרוב ל-300 מיקרו רנטגן. ניראה שחזר מתקן רדיואקטיבי רב עוצמה לביתם של החשודים.
לאחר ההקרנה שמעתי איך מעל המקום שאני יושב החשוד מזיז את הרהיטים כמו שזה קורה תמיד אחרי אירועים כאלה.

הלילה באכזריות יוצאת דופן ניסו לרצוח את אבא שלי, ניסו לבשל לו את הגרון בעזרת מתקן אולטרה סאונד שבעזרתו עינו את אבא שלי ולא אפשרו לו לישון במשך שעה הראשונה בלילה. המתקן גורם לשיעול חזק ובחילה.
לאחר מכן עברו לבישול מוח עם מיקרוגל, איברים הפנימיים (הפעל כליות ומסביב) ובסוף ויברצייה על הרגליים בעזרת מתקן אינפרא סאונד לקראת שעות הבוקר.

בלילה פעמיים תקפו אותי החשודים עם מתקן רדיואקטיבי. במהלך היום תקפו את ההורים שלי ארבע פעמים במתקן רדיואקטיבי.

ככל הניראה חזרו לביתם של החשודים סוכנים סדיסטים המתמחים בהפעלת מתקנים רדיואקטיביים. ניראה שסיימו תוכנית השמדת מפגינים עם מתקנים האלו לעכשיו כאשר אלה עברו לתחום שיפוט של סוכנים סדיסטים אחרים.
הנה, כאן אפשר ליראות סרטון מהלילה כאשר הייתה אחת התקיפות.

 לא מספיק להם כניראה שהם רוצחים אותנו במתקנים רדיואקטיביים, הם משלבים את זה עם מתקני קרינה מגנטיים. לפני דקות אחדות נמדדו רמות של 95 מילי גאוס. הנה אפשר ליראות תצלום של מכשיר המדידה:


יום רביעי, 14 בספטמבר 2011

הזזות רהיטים של החשודים ותקיפות רדיואקטיביות: התזמון תמיד מושלם

לפני מספר דקות שכנים החשודים התחילו להזיז משהו כבד מעל המקום שאני יושב. מיד אזעקה של מונה גייגר התחילה לצפור.

הזזות רהיטים נמשכו הרבה זמן והחשודים עדיין צועדים מעל החדר שלי, ניראה שהחשודים הוציאו את מתקן הקרנה רדיואקטיבי ממקום מסתור.

לפי כך יוצא: מי תוקף אותנו במתקנים רדיואקטיביים ושאר מתקני הקרנה במשך ימים ולילות?

הלילה ניסו סוכנים סדיסטים לגמור את החיים של אבא שלי

הלילה פשיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי באופן אכזרי במיוחד. במהלך כל הלילה ניסו לאבא שלי לעצור ולשבש את הלב, לבשל לב ואיברים הפנימיים. זה היה ניסיון רצח ממשי, הם רצו לגמור הלילה את החיים של אבא שלי.

במהלך היום סוכנים סדיסטים תקפו את אבא שלי במתקן המבוסס על מיקרוגל במטרה לבשל את המוח. סדיסט במהלך היום באופן יוצא דופן תקף את הראש של אבא שלי, גרם לנכה שגם ככה סובל לכאבים בלתי אנושיים.

הלילה הייתה תקיפה רדיואקטיבית אחת על ההורים שלי מכיוון שמירב המאמצים התרכזו בניסיונות רצח של אבא שלי.

יום שלישי, 13 בספטמבר 2011

עינויים אכזריים מהלילה האחרון

הלילה באכזריות יוצאת דופן עינו את ההורים שלי. הם השתמשו במתקן שמרדים כדי במתקן בעל אלומה צרה מאוד לבשל איברים פנימיים הנבחרים, במקרה הזה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי בישול הלב ואיברים הפנימיים.

בנוסף לזה פעמיים תקפו במתרן רדיואקטיבי את ההורים שלי ושלוש פעמים אותי. בכל פעם שתקפו אותי, אני שמעתי צעדים של החשודים מעל חדר השינה שלי.

בלילה הקודם היה בערך אותו דבר, אותם עינויים בלתי אנושיים.

יום שני, 12 בספטמבר 2011

האמצעים שהחשודים משתמשים למעשה משאירים המון עקבות

הערב היו שני תקיפות רדיואקטיביות, אחת עליי ואחת על כל המשפחה. החשודים מחפשים כל הזדמנות אפשרית על מנת לרצוח אותנו, העדיפות נופלת על אמצעים שקשה להוכיח או כאלה שכימעט לא משאירים עקבות. בפועל האמצעים האלה משאירים המון עדות ועקבות, החל מתצלומים וסרטונים שנתתע בבלוג ועד לסימפטומים רפואיים.

מחירים של מכשירי מדידת קרינה

באחת הרשומות (http://terrorkrina.blogspot.com/2011/03/blog-post.html) פירטתי על סוגי מכשירי מדידה שונים.
בארץ ניתן להשיג מוני גייגר, מתקני מדידת קרינה אלקטרומגנטית וסורקי תדרים. ציינתי גם מקומות שניתן להשיג.

*הבהרה חשובה: המחירים שניתנים כאן נועדו לתת קנה מידה בלבד. מחירים האלו אינם מהווים מחיר רשמי של יצרן ו/או יבואן או מקום שעסוק בהפצה שלהם. על מנת לקבל מחיר אמיתי יש לפנות לנציגות של יבואן ו/או יצרן, מפיץ מוכר אותם. לא חלה עליי כל אחריות במידה ויהיה הפרש מחירים משמעותי לאחד הצדדים. אני לא מציין דגמים לצד מחירים, הצורך של סקר שוק חל על הקונה שמעוניין לקנות מכשירי מדידה.

מונה גייגר עולה בארץ בערך בסביבות החל מ-2800ש"ח*. ישנם מכשירים בעלי מחירים קרובים ל-8000ש"ח* ויותר.
מאוד חשוב שזמן תגובה של מונה גייגר יהיה מהיר מאוד, מכיוון שסוכנים סדיסטים תוקפים במתקנים רדיואקטיביים בפולסים קצרים של כמה שניות ולא יותר. יש מכשירי גייגר שיכולים למדוד 90% מכמות הקירנה בפועל בפחות משנייה ויש כאלה שלוקח להם 15 שניות ויותר. כאשר אתם קונים מכשיר גייגר תוודאו זמן תגובה שלו - זה אמור להיות כתוב במאפיינים.
חשוב מאוד שמונה גייגר כולל תכונה של אזעקה שניתן לתכנת אותו לרמות קרינה (RATE) לפחות וכדאי גם מנה מצטברת (DOSE). בלי אזעקה של לפחות רמות קרינה (RATE) אין טעם כי סוכנים סדיסטים יכולים לבשל אתכם במתקן קרינה כל הלילה באין מפריע. אזעקה יכולה להציל את חייכם אם בזמן תברחו ממקום מוקרן. לרוב שטח פגיעה של מתקן ההקרנה בערך חצי מטר עד מטר.

מד קרינה אלדטרומגנטית משולב שמודד גם תדרים נמוכים וגם גבוהים עולה בערך החל מ-1000ש"ח*, מכשירים מתקדמים יותר עולים יותר בכיוון 3000ש"ח*, אך לצרכים ביתיים לפחות מכשיר פשוט המכסה טווח תדרים נמוכים וגבוהים מומלץ. חלק ממכשירים אנלוגיים וחלק דיגיטאליים. יש מתקנים שמודדים קרינה בשלושת הצירים, זה נוח כדי למצוא כיוון. בחלק ממכשירים יש אזעקה לרמות קרינה גבוהות שניתן לתכנת - מומלץ לרכוש אחד כזה שיש לו את התכונה הזאת.

סורקי תדרים כמו שגם כתבתי ברשומה הקודמת נועדו עבור אנשים שרוצים לדעת על אילו תדרים תוקפים אותנו. זה חשוב כדי להבין את הקשר בין תופעות פיזיולוגיות לבין תדר. סורק תדרים עבור כל תדר מודד את העוצמה שלו.
אני משתמש במכשירים מסוג AARONIA SPECTRAN (קישור לאתר היצרן: http://www.spectran.com/), מדובר על סורקי תדרים יחסית לא יקרים. יש מגוון סורקים שמודדים טווח עוצמות ותדרים שונים. יש להם את הדגמים ל-ELF - תדרים נמוכים וHF - תדרים גבוהים (מיקרוגלים). בהתאם לטווח התדרים שמכשיר מודד המחיר עולה. מחיר דגם שמודד תדרים נמוכים בטווח 10HZ עד 10KHZ בארץ בערך בסביבות 2800ש"ח*. דגם המתקדם ביותר שמודד 1HZ עד 1MHZ עולה בסביבות 9,000ש"ח*. מכשיר מתקדם ביותר לטווח התדרים הגבוהים שמודד 1MHZ עד 9.4GHZ עולה בסביבות 20000 ש"ח*.

בעיקרון ממליץ גם לבדוק אפשרות של יבוא/הזמנה מחו"ל - יש שלל דגמים שלא מיובאים ארצה והמחירים יכולים להיות טובים יותר. כדאי גם לקחת בחשבון עיניין של שירות ואחריות שזה גם מאוד חשוב ולהבין שמכשירים שניקנו בארץ מיצרן או יבואן רציני, בעיני זה שווה את הפרש המחירים כי כבר נתקלתי במקרים שהייתי צריך שירות (לא מונה גייגר לצורך העיניין) - העיניין נתון לשיקולכם.סיכום:

אני שוב רוצה לציין שיש אלטרנטיבות לרשימת מכשירים שכתבתי בקישור: http://terrorkrina.blogspot.com/2011/03/blog-post.html , מחירים יכולים להשתנות בהתאם לקמום ממנו מזמינים. בכל אופן, כאשר אתם בודקים אלטרנטיבות, וודאו שפרמטרים עיקריים תואמים את הדרישות.

בעולם שלנו אין ברירה, נאלצים להשקיע הרבה כסף במגוון מכשירי מדידה שיכולים לתת עדות על שימוש באמצעי קרינה מתקדמים נגד האזרחים. המכשירים האלו יכולים לתת לכם מושג איפה אתם למעשה חיים, לאו דווקא תוקפים אתכם, אבל יכול להיות שבדירה שלכם יש רמות קרינה אלקטרומגנטית גבוהות, קרינה סלולארית, רצפת גרניט רדיואקטיבית ועוד.
לדעתי מכשירי מדידה, לפחות הבסיסיים שכוללים מכשיר למדידת קרינה סלולארית, קרינה אלקטרומגנטית ומונה גייגר שיכול למדוד CONTAMINATION (זיהום רדיואקטיבי, כלומר בנוסף לקרני גאמא ו-X כדאי מאוד שהוא יהיה מסוגל למדוד אלפא וביטא).שימוש נגד אנשים במתקני קרינה רדיואקטיבית בארץ ליגיטימי על ידי מוסדות המדינה [קישורים + בעברית]

בקישור הבא: http://targetedindividualscanada.wordpress.com/2011/08/22/radiation-and-human-radiation-experiments/ יש פרק שמדבר על ניסויי קרינה על אנשים (Human radiation experiments).

בפרק מדובר על כך שהנשיא ביל קלינטון הקים ועדה ב-1994 שתתחקר את עיניין של ניסויים בקרינה רדיואקטיבית על אנשים. הועדה מצאה גורמים וסיבות למה לא היה פיקוח הולם. הועדה נתנה מספר המלצות כדי למנוע אירועים כאלה בעתיד.

בארץ אין ועדה כזאת, שימוש במתקני קרינה רדיואקטיבית נגד האנשים נמשך ובצורה אכזרית ביותר, כולל הקרנה על תינוקות, פעוטות, ילדים קטנים, אמהות בהריון ועוד.

בארה"ב משתמשים במתקנים בטווח תדרים מתחת לאור הניראה, כלומר מתקני קרינה בלתי מייננת. תדר מעל האור הניראה הוא טווח של קרינה מייננת (רדיואקטיבית) ששוברת קשרים כימיים וידוע כסיבה לסרטן.
ניתן לקרוא על זה כאן: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5797

למשפחתי יש הוכחה חד משמעית (שני מוני גייגר מקצועיים שעומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר) של שימוש במתקני קרינה מייננת (רדיואקטיבית) נגד האזרחים, כולל במקומות ציבוריים. ניראה שכאן בארץ עברו רחוק מעבר למה שמרשים לעצמם בארצות אחרות. כניראה בזכות כך שארצינו קטנה וקל לחסום מאזרחים גישה לכל דבר שהיה יכול להעיד מאפשר לשירותים החשאיים ומוסדות המדינה להשתמש באמצעים כאלה.
הוכחה נוספת לכך שמתעלמים לחלוטין מפניות שלנו למוסדות המדינה, למרות שאנחנו מראים להם תוצאות המדידה. שימוש במתקני קרינה רדיואקטיבית הוא חמור ביותר בכל קני מידה ואם מישהו מתריע שיש בסיס סביר להניח שיש שימוש במתקנים כאלה, מוסדות המדינה חייבים לחקור את זה. בארצות שנחשבות אפילו פחות מתקדמות מתיחסים לדברים כאלה ברצינות ומבצעים את כל השלבים שדרושים על מנת לבדוק ולמנוע שימוש במתקנים כאלה נגד האזרחים.
בארץ לא חוקרים ולא מונעים שימוש במתקנים רדיאוקטיביים נגד האזרחים. המסכנה היא ששימוש נעשה תוך ליגיטימצייה של מוסדות המדינה, כלומר למעשה מטעמם. זה ניראה כמו תוכנית השמדת אזרחים בלתי רצויים שנעשית על ידי הממשל והשלטון.

מעבר לכך, ידוע שנושאים הכוללים מילות מפתח כמו טרור ודומים קוראים שירותים החשאיים. אם שירותים החשאיים לא מונעים את התופעה של שימוש במתקנים שאני מעיד כן, הרי זה הוכחה לכך שזה נעשה מטעמם.

יום ראשון, 11 בספטמבר 2011

החשודים התעוררו בשביל לענות אותנו

לפני מספר דקות הייתה תקיפה רדיואקטיבית עליי. אני שומע צעדים מעל חדר השינה שלי. ניראה שעכשיו פועלת מפעילת ציוד ההקרנה העיקרית, אחת מבנות משפחת החשודים. ניראה ,בדירה כרגיל נישארו רק תורנים שיענו אותנו במהלך הלילה.

רדיפות פשיסטיות

היום הורים שלי יצאו מהבית ופשיסטים תקפו אותם שלוש פעמים במתקן רדיואקטיבי. הם בכל פעם המתינו להזדמנות כאשר הורים שלי יתקשו לתעד את המקרים. לא מזמן שכנים החשודים יצאו עם ילדיהם מהבית, היגיע אחד מחשודים בהפעלת מתקני ההקרנה. זמן קצר לאחר ההגעה שלו נשמעו צעדים מעל החדר שלי ואז הזעיק מונה גייגר. זו הייתה הקרנה ארוכה במיוחד. שוב שמעתי את הצעדים שלו, כניראה הוא מעביר מתקן ההקרנה ממקום אחד לאחר.

שימוש במתקני קרינה בכלל ומתקנים רדיואקטיביים בפרט זה פשיזים.

המטרה של סוכנים סדיסטים [קישור + בעברית]

הבלוג שלי למעשה בנוסף למקור מידע על טכנולוגיות השמדת אזרחים חשאית מהווה יומן בו מידי יום אני מפרסם את העינויים הבלתי אנושיים שעוברים בני משפחתי.

הלילה באכזריות עינו את אבא שלי, בישלו לו איברים פנימיים ועל מנת שזה יהיה אפשרי השתמשו במתקן שמרדים אותו.
זה בנוסף לתקיפות רדיואקטיביות - שני תקיפות הלילה על ההורים שלי ושלוש תקיפות עליי.
בנוסף למתקן רדיואקטיבי, עינו אותי על ידי מתקן המבוסס על מיקרוגל וגורם לרעש בצורת צפצוף חזק מאוד באוזניים.

כמות קורבנות של שיטות האלו של השמדת האזרחים היא בלתי נתפסת. הנה לדוגמא סיפור של עוד קורבן:
http://www.nowpublic.com/world/gang-stalking-directed-energy-weapons-torture-my-story
להלן ציטוט חשוב מאוד מהעדות:
Its purpose is to wear you down, forcing you to react in a way that results in incarceration, homelessness, being declared mentally ill, suicide or death. Their mission is to isolate and destroy you mentally and physically.

להלן תרגום חופשי שלי:

המטרה לשחוק אותך, לאלץ אותך להגיב בדרכים שמובילים לכליאה, איבוד מקום מיגורים, הכרזה של חוסר שפיות, מוות או התאבדות. המשימה שלהם להשמיד אותך נפשית ופיזית.

יום שבת, 10 בספטמבר 2011

פעילות החשודים נגדינו ביחס הפוך לפעילות המחאה של המפגינים בעיר

כאשר יש פעילות ערה מאוד של המפגינים בעיר, החשודים לא בבית והפעילות נגדינו מאט מתונה יותר. כאשר פעילות המחאה נחלשת החשודים נמצאים בבית ומענים אותנו באופן אכזרי ביותר.

המסכנה פשוטה: החשודים מענים את פעילי ההפגנות בזמן שאלה הכי פעילים, אני בטוח שזה כולל תקיפות במתקנים רדיואקטיביים. ההנהלה של החשודים, שולחים אותם למוקדים כאלה כדי לתפעל מתקני הקרנה.

כפי שזה ניראה, מי שנלחם עבור זכויות שלו הכי הרבה, אלה אזרחים לא נוחים ואות משמידים באופן הכי אינטנסיבי, זה כולל נכים, קישים, סוציאליים שמקבלים קצבאות ועוד ועכשיו גם מפגינים סומנו כמטרות.

פשיזים קיצוני [+קישור]

מסתבר שגם בין פשיסטים יש קיצוניים יותר וקיצוניים פחות. ברוב העדויות מחו"ל מדברים בעיקר על טווח אלקטרומגנטי של ELF ומיקרוגל (קרינה בלתי מייננת), אצלינו בארץ יש עדות של שימוש במתקנים רדיואקטיביים (קרינה מייננת).
כניראה שבארץ פשיזים הוא מהסוג הקיצוני ביותר, מכיוון שמשתמשים במתקנים מסוגים האכזריים ביותר. משתמשים במתקני קרינה רדיואקטיבית נגד ילדים, פעוטות, תינוקות ושאר האזרחים. זה פשיזים מהסוג הנבזי ביותר והבלתי אנושי ביותר.

עוד עדות של אדם שתוקפים אותו במתקנים אלקטרומגנטיים: http://www.ideamarketers.com/?Electromagnetic_Radiation_overexposure&articleid=907384


עכשיו מעל המקום שאני יושב יש פעילות ערה מאוד של שכנים החשודים. אני מרגיש שהם מנסים לבשל לי את המוח, כניראה מרוב שמחה שאני מעיד כאן על הפשעים שהם עושים בחסות מוסדות המדינה.

עדות של קורבן [סרטון]

אתם מוזמנים ליראות את הסרטון הבא ביוטיוב: http://www.youtube.com/watch?v=4ksfVaS1-D8
האשה שמצלמת את הסרטון היא קורבן של אותם אמצעים כמו משפחתי ואלפי אזרחים נוספים.

בתרגום החופשי שלי היא אומרת:
"באחת הלילות התקיפה הייתה חזקה במיוחד, באותו לילה הבת שלי הרגישה רע מאוד (הערה שלי: עם תיאור סומפטומים אופייניים כמו בחילה). בד"כ הם תוקפים בהפרשי זמן של 15 דקות. מטרת התקיפה לשתק את הקורבן ולרצוח.
הם מנסים לשתן ולהחליש את מערכת העצבים של הקורבן, זה נעשה על ידי תדרים אלקטרומגנטיים, תדרי מיקרוגל. זה רצח איטי וכואב. משפחתי מותקפת במתקני מיקרוגל אבל אני מותקפת חזק ביותר (הערה שלי: הקורבן מהסרט שמדברת). אני מאמינה שהשתילו בי ובילדים שלי שבבים בזמן ניתוחים ו/או לידה.
.
.
.
כל זה נעשה על ידי הממשלה, FBI, CIA, NSA ו-NWO".

הכשרת בתי מיגורים לעינויים של התושבים

בית ישן שהוקם בשנות ה-50 הוכשר ב2005 למיגורים של אנשים בעלי הכנסות נמוכות, נכים בעלי מגבלות שכליות. חלק מדירות הוכשרו בבנין כדי לרצוח לאט עם מתקני נשק אנרגייה ממוקדת (DEW ר"ת של DIRECT ENERGY WEAPON) זעירים, מתקני טלפטיה סינטטית ומתקני מעקב דרך קירות. יש שם יותר מדירה אחת עם DEW ומערכות טלפטיה סינטטית. חברה שעשתה את הכשרת הדירות למטרה הזאת, התקינו מערכות רובוטיות בין קירות ותקרות כדי לממש את הרעיון.
בקישור הבא אפשר לקרוא את כל הסיפור:
http://geeldon.wordpress.com/2010/09/03/synthetic-telepathy-and-electromagnetic-torture-610-e-15th-mpls-mn/

מזכיר לכם משהו? דברים דומים נעשים בארץ, חלק בשביל ניסויי מתקני קרינה חדשים וטכנולוגיות שליטה בתודעה, חלק בשביל לרצוח אזרחים בלתי רצויין ועוד.

סיכום ערב ולילה עד עכשיו - פשיסטים תקפו אותנו בניסיון לרצוח

הלילה תקפו אותי פשיסטים במתקן רדיואקטיבי 4 פעמים, בנוסף פעם אחת בערב שעבר. את ההורים שלי החל מערב שעבר עד עכשיו פשיסטים תקפו 4 פעמיפ במתקן רדיואקטיבי. כאשר התעוררתי בבוקר, שכנה החשודה כמפעילת ציןד ההקרנה העיקרית יצאה מהבית. בנוסף החשודה הלילה ניסתה לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב ובישול איברים הפנימים.

יום שישי, 9 בספטמבר 2011

הקרנות פשיסטיות על ילדים קטנים

היום היינו ביחד כל המשפחה, שני מוני גייגר היו קרובים זה לזה והזעיקו באותו זמן כאשר אחת מיחידות ניידות של סוכנים סדיסטים תקפו אותנו במקום ציבורי. איתנו היו ילדים קטנים. מדובר על תקיפה פשיסטית על חסרי אונים, GENOCIDE אמיתי.

כאשר חזרנו הביתה, מיד כאשר אמא נכנסה לבית תקפו אותה עם מתקן רדיואקטיבי. מיד לאחר התקיפה נשמעו הזזות של משהו כבד מעל המקום.

יום חמישי, 8 בספטמבר 2011

סוכנים סדיסטים התעוררו כדי לענות אותנו הלילה

הערב היו שני תקיפות רדיואקטיביות, אחת על ההורים שלי ואחת עליי. שני התקיפות היו ארוכות במיוחד.

כאשר הלכנו לישון החשודים התעוררו כרגיל. שמעו צעדים מעלינו ואזעקות של מונה גייגר לא איחרו לבואק הקשר בין החשודים לבין הקרנות רדיואקטיביות ברור.

ביממה הזאת היו 13 תקיפות רדיואקטיביות.

תקיפות רדיואקטיביות על נכים וקשישים בקומות ריכוז שלהם [תמונה + סרטון]

היום תקפו את ההורים שלי ליד מרכז מסחרי. רכב של אבא שלי חנה בחניית נכים. זה מראה שנכים מטרה לתקיפות קרינה רדיואקטיבית. אבא שלי חנה באותו מקום מספר פעמים ובמקרים האלו היו תקיפות רדיואקטיביות כימעט בכל ביקור.
ליד מרכז מסחרי אחר היום גם הייתה תקיפה רדיואקטיבית על ההורים שלי. במקום הזה קונים עולים מבוגרים מברית המועצות לשעבר שגרים בהוסטל.

כמו כן אני מזכיר לכם איך ניראית תקיפה כזאת בזמן אמת, להלן סרטון כאשר תקפו אותי במיטה שלי כאשר הייתי חולה וישן:
הרבה שיטות לשבש את הלב ולגרום להתקף הלב, למשל באמצעות פולסים של מיקרוגל [+קישור, קורבנות נוספים עם אותן תופעות]

מידי לילה החשודים תוקפים את ליבו של אבא שלי על מנת לרצוח אותו. יש מגוון רחב של אמצעים שיכולים לשנות ולשבש קצב הלב, מכונת LIDA למשל שפועלת על תדר 40MHZ, מערכות המבוססות תדר גבוה של מיקרוגל שמסוגלות להוציא לב מסינכרון, להאיץ ולהוריד קצב הלב - כלומר מרחוק לגרום להתקף לב.
במסמך הבא: http://www.carnicominstitute.org/Elana_Freeland_Mar_31_2011_Directed_Energy_Weapons.pdf בעמוד 9 בתחילת העמוד ניתן לקרוא על כך שמדען אלן פריי (Allan Frey) מצא דרך על ידי פולסים של מיקרוגל לשלוט בקצב הלב ולגרום להתקף לב מרחוק.
סימפטומים דומים למה שמתואר כאן חווה מידי לילה אבא שלי כאשר תוקפים אותו החשודים בניסיון לרצוח, מתלוננת מכרה אחת שגרה בשכונה (היא מנהלת אורך חיים בריא, עושה ספורט, כאשר היגיע לבית חולים עם מצב קרוב להתקף הלב רופאים לא מצאו סיבה. לאחר זמן מה הכל הסתדר מכיוון שאין סיבה פיזיאולוגית לכך וכך גם קורה עם אבא שלי כאשר הוא מתרחק ממקום ההקרנה), בעלה היה אדם מאוד פעיל עד שלקה בליבו ואחרי שהותקן לו קוצב הלב אף זה השתבש לחלוטין, רופאים שהיגיעו למקום וכיילו את קוצב הלב מחדש אמרו שזה יכול להדרם משדות מגנטיים חזקים מאוד (להזכירכם זה קרה במקום מיגורים איפה לא אמורים להיות שדות מגנטיים כאלה).

שליטה בתודעה היא יכולת צבאית [+קישור]

הלילה סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. בנוסף ניסו לבשל לו את המוח באמצעות מתקן רב עוצמה.

היו שלוש תקיפות רדיואקטיביות הלילה, שתיים עליי ואחתץ על אבא שלי.

בזמן המלחמה הקרה בברה"מ פיתחו קרוב לחמישים שנה טכנולוגיות אלקטרומגנטיות לשליטה בתדעה. עם פירוק ברה"מ בשנת 1989 לאדמיניסטרצייה מארה"ב נחשפת כמות מאסיבית של טכנולוגיה לשליטה בתודעה. ארה"ב לוקחים צעדים קיצוניים כדי לשמור על הטכנולוגיות האלו תחת שליטה ומכחישים ניסויים על אזרחי ארה"ב.
האמת של חמישים שנה על הטכנולוגיות האלו יצאה החוצה, שליטה בתודעה היא יכולת צבאית.
ניסויים נוראיים על אנשים בניגוד לזכויות האדם נמשכים.
ממליץ לקרןא את הקישור הבא: http://www.higherintellect.info/texts/unsorted2/Electromagnetic%20Radiation%20Weapons.PDF
המסך כולל הפניות רבמות לפרסומים בהם מוזכר הנושא הזה.


יום רביעי, 7 בספטמבר 2011

סוכנים סדיסטים עושים ויויסקציה (״חותכים״ על חי) לקורבנות

בשלב הראשון הם משתמשים במתקן שמרדים את הקורבן, זה מתקן אלקטרומגנטי שעובד על תדרים נמוכים (קלטנו בעזרת מכשירי המדידה את המכשירים האלו בסביבות 4 הרץ). לאחר שהקורבן ישן חזק הם משתמשים במתקן אלקטרומגנטי מאוד ממוקד ומבשלים איברים נבחרים: לב, ריאות, כליות, כבד, מוח ועוד. זה מתקן שעובדג על תדרים גבוהים ומהווה סוג של מיקרוגל רב עוצמה מאוד ממוקד. במתקן הממוקד מידי לילה הם מנסים לרצוח את אבא שלי על ידי בישול איברים נבחרים. זה פשיזים מסוג אכזרי מאוד שמידי לילה הם רוצחים אדם חולה, נכה חסר אונים.

סירטון מCBS על מתקן קרינה לא קטלני נייד על רכב שטח

http://www.youtube.com/watch?v=J1w4g2vr7B4&feature=player_embedded

בקישור שנתתי ניתן ליראות חלק מתוכנית מרשת הטלויזיה CBS שהם מדגימים נשק קרינה לא קטלני. מדובר על מתקן שעובד בתדר מאוד גבוה, בסביבות 95GHZ ואינו חודר למעשה את הגוף, אלא למרחק קטן מאוד וגורם לתחושת בעירה חזקה מאוד. המתקן נועד להבריח אנשים אבל לא לפגוע, לכן הוא עובד בתדרים שלא חודרים ואפשר ליראות שחתיכת עץ או מזרון עוזרים.
במקרה שלנו, סוכנים סדיסטים משתמשים במתקנים שנועדו לגרום נזק ממשי, כך הם משתמשים במתקני מיקרוגל שעובדים על תדרים הרבה יותר נמוכים וממש יכולים לבש את הקורבן מבפנים. ככל שדר נמוך יותר כך הוא יותר טוב חודר מחסומים. לדוגמא מיקרוגל ביתי המשבל אוכל פועל על עוצמה של כ900 וואט על תדר 2.45GHZ.
מתקן צבאי בעוצמה 50 אלף וואט הפועל בתדר 9.2GHZ אפשר ליראות כאן: http://terrorkrina.blogspot.com/2011/01/blog-post_18.html. אצלינו בבית נמדד קרוב ל-6 אלף וואט (6 קילו וואט) בתדר 8.55GHZ לפני זמן מה, להלן קישור לאותה רשומה המתעדר את המקרה, התמונה הרלוונטית היא העליונה: http://terrorkrina.blogspot.com/2011/01/251.html.

חשוב להזכיר שמתקנים שמבוססים על מיקרוגל יכולים לגרום לתופעות שונות, כולל שיבוש קצב הלב ועוד.

קורבנות, אתם לא לבד, תפתחו בלוגים וספרו את הסיפורים שלכם

אתמול במהלך היממה היו 10 הקרנות רדיואקטיביות. הלילה פשיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישול איברים פנימיים, מוח. אותי עינו על ידי מתקן רדיואקטיבי, בלילה היו שני הקרנות.

כמות הקורבנות גדולה מאוד וכל הזמן מופעים סיפורים מצמררים חדשים באינטרנט של עינויים בלתי אנושיים שעוברים הקורבנות. הנה לדוגמא: http://mindcontrol.twoday.net/stories/3738930/

קוראים יקרים, אם מישהו מביניכם מרגיש סימפטומים שאני מספר פה לאורך הבלוג, קרוב לודאי שמענים אתכם על ידי נשק קרינה על מנת לרצוח אתכם. ח/שוב שתדעו שאתם לא לבד, יש עוד אלפי קורבנות כאלה כמוכם בארץ ומיליונים ברחבי העולם.
תפתחו בלוג וספרו לכל העולם על העינויים שאתם מרגישים, כך הסבל לא יהיה לחינם.

הסיפור שלכם יעזור לכאלה כמוכם להבין שהם לא לבד ויעזור להעלות את המודעות הציבורים לשימוש באמצעים כאלה נגד האזרחים.

יום שלישי, 6 בספטמבר 2011

מתי הם כבר יסתפקו לשתות את הדם שלנו?

הלילה פשיסטים עינו את בני משפחתי תוך שימוש בשלל אמצעים אכזריים. לאבא ניסו לבשל את המוח על ידי מתקן המבוסס ככל הניראה על מיקרוגל, השתמשו במתקן שגורם לרעש צפצוף בלתי נסבל באזניים כדי להסיט תשומת לב מכאב על איבר המוקרן באלומה צרה של מתקן המבשל. הרעש באוזניים זה צפצוף שמקורו במתקן הפועל על תדרי מיקרוגל ומה ששומעים זה אפקטאלקטרופוני (שמיעת מיקרוגל לצורך העיניין).
אותי עינו בשיטה דומה, גם צפצוף חזק מאוד באזניים ברמות בלתי נסבלות, הם כיוונו אלומה שגורמת לכאב חריף מאוד על המעיים והשתמשו כניראה באותו זמן גם במתקן מרדים (כמו מכונת LIDA - יש פרטים על כך בבלוג למי שמעוניין).
במהלך הערב סוכנים סדיסטים ישנו והיה שקט מוחלט בדירת החשודים. כאשר הלכתי לישון שמעתי תורן/תורנית מתעוררים בחדר צידי. כאשר הכלתי למיטה הסדיסטים התחילו עם מתקן שגורם לתחושת ויברצייה בכל הגוף על מנת שאני לא יוכל להרדם. לאחר מכן המשיכו עם הצפצוף ובישול מעיים. לקראת השעה 3 בלילה ועד לבוקר, פשיסטים תקפו אותי 3 פעמים במתקן רדיואקטיבי. פעמיים הלילה תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי. בדיוק לקראת השעה 3 בלילה ראיתי את אבא שלי שפשיסטים לא אפשרו לו לישון.

חשוב לציין שצפצוף שהיה הפסיק מיד כאשר עברתי מקום, זאת הוכחה לכך שמקור שלו מלאכותי ועובדה שלא עזרו אטמי אוזניים או אמצעים אחרים מעידה על כך שזה מתקן אלקטרומגנטי.

מידי לילה פשיסטים מענים אותנו במגוון רחב מאוד של אמצעים, תוך שילוב ביניהם.

מתי חיות אדם האלו יפסיקו כבר לענות את משפחת נכה הקטנה וחסרת האונים? מול העיניים שלי הם רוצחים מידי יום ולילה את אבא שלי שהוא גם ככה אדם חולה וסובל ממחלותיו ואלה מוסיפים לו סבל שעולה בעשרות מונים.הם עוקרים את אבא שלי ממשפחתינו, לוקחים ממנו את המאט שנישאר לו, שותים עד טיפת הדגם האחרונה שלו. כל זה נעשה תוך ליגיטימצייה מלאה של מוסדות המדינה ושירותים החשאיים, לפחות בגלל שהם לא פועלים להפסיק את הטרור הזה.
התיאבון של מרצחים האלו אין סופי, לא מספיק להם את מה שהם גזלו מאיתנו והצלקות שהשאירו לנו בגוף ונפש שלא יחלימו לעולםץ הם רוצים לקחת עד שארית חיינו. מדובר על פשיסטים מהזן הקלאסי והאכזרי ביותר.

יום שני, 5 בספטמבר 2011

כמה סוכנים סדיסטים מענים קורבן אחד? [קישור]

http://targetedindividualseurope.wordpress.com/2011/04/17/organized-stalking-with-robin-webster-blacklisted-scientist-and-ti/

לפי הקישור שנתתי, בארה״ב כ185,000 קורבנות עוברים עעינויים על ידי 3 סוכנים סדיסטים. 16,000 קורבנות עוברים עינויים על ידי 12-14.
אותנו למשל מענה משפחת פושעים שלמה שזה 10 אנשים, לפחות6 מהם נמצאים באופן פעיל בעיעניין ויש לפחות 3 סוכנים סדיסטים נוספים שבאופן קבוע מתגברים את החשודים. כמו כן צוותים ניידות שמסתובבים בארץ עם מתקני הקרנה רדיואקטיביים.

עינוי מניעת שינה נחשב לאחד האכזריים ביותר

מניעת שינה זה עינוי קלאסי אכזרי מאוד שנועד להחליש את הבן אדם. מניעת שינה יכולה לגרום למוות ובעיות בריאותיות רבות. אחת השיטות של עינויי הזה לא לאפשר לקורבן בהתחלה לישון בכלל, לאחר מכן בלילה הבא להאיר בכל פעם שהקורבן מתעורר. זה בדיוק סוג העינויי ששכנים החשודים מטילים עלינו מידי יום ולילה. הם מענים אותנו ומונעים לישון עם מתקנים שבעצמם גורמים נזק רב לבריאות ומניעת שינה מעבר לאפקט שהמטרה שלו להרוס לנו חיים, המטרה שלהם בעינויי הזה היא כמובן לרצוח את בני משפחתי.

יש כאן כתבה בנושא עינוי מניעת שינה:
http://www.symptomsofsleepdeprivation.net/sleep-deprivation-torture.html

כדאי לדעת לעל פי חוק בין לאומיהשל אמות המאוחדות, מניעת שינה נחשבת לעיניי ועינויים אסורים בהחלט. זה גם העינוי הכי נפוץ של קורבנות השואה השקטה.

מי עומד מאחורי תוכנית רצח אזרחים?

אז מי בכל זאת עומד מאחורי תוכנית רצח אזרחים? ישנן מספר אפשרויות שניראות בעיני סבירות, הזכרתי את רובן בבלוג ואני רוצה לרכז את זה כאן.

  1. אירגון טרור אנטי ישראלי שהיה ביכולתו לסנן ארצה מספיק פעילים.
  2. מוסדות המדינה/שירותים החשאיים שפועלים מתוך מוטיבצייה של לחסל אזרחים בלתי משתלמים או לא נוחים או כדי לבצע ניסויים באנשים תמורת מימון.
  3. אירגון כלשהו בעל תקציב (כניראה אפילו לא תלוי מתקציבי המדינה) והשפעה פוליטית שרוצה לחסל אנשים. כאן אפשר להבין למה דווקא קשישים, למה לעולים מברה"מ לשעבר סטטיסטיקה של סרטן שמדאיגה את אירגון בריאות העולמי.
זה לא באמת משנה מי מחסל אזרחים על ידי העינויים. מי שעושה את זה אלו הם טרוריסטים בלי קשר מאילו שיקולים הם עושים את זה, הם הרי עסוקים בפשיזים.

לדעתי אפשרויות 2 ו-3 יותר סבירות מהאפשרות הראשונה, מכיוון שבארץ לוחמה באירגוני טרור רשמיים ואנטי ישראליים מאוד מפותחת ויעילה. הייתי רוצה מאוד להאמין שמוסדות המדינה והשלטון לא עוסקים בדברים כאלה כמו השמדת העם של עצמם, הרי לא מזמן הייתה שואה והלקח היה אמור להלמד. מה נישאר? האפשרות השלישית? אפשרות כזאת יכולה להיות סבירה, קיימים ארגונים בעלי מימון אצמעי ומחו"ל בעלי השפעה גדולה מאוד. אולי הם מחסלים אנשים בגלל שלדעתם הקורבנות לא מספיק [השלם את החסר]. היטלר השלים את המילה החסרה בבני אדם, לדעתו יהודים היו לא מספיק בני אדם.
האפשרות השלישית סבירה גם כי אותם אנשים שעושים את זה לא למדו את הלקח האמיתי מהשואה, למדו שיטות אבל לא את הסיבה מדוע אסור לאפשר לקרות לזה בשנית.
אפשרויות 2-3 קשורות ביניהן, כי מוסדות המדינה והשלטון לא אמורים לאפשר לבצע מעשי פשיזים בארצינו, אלא אמורים בל הכוח למנוע את זה במדינה שהוקמה כדי שהשואה לא עוד תקרה.

צריך להבין שמי שעושה את זה, זה לא אירגון פשע רגיל. אירגון פשע פלילי לא ישתמש באמצעים שמשמידים לטווח ארוך. הם צריכים במיידי ומסיבות ממשיות, אין להם את הזמן, הצורך והאמצעים להשקיע בתוכניות כאלה - זה לא רווחי, הם לא ירוויחו שום דבר מזה שלקשיש כלשהו לא יהיה צריך לשלם קצבה.

צריך לחשוב למי זה כדאי ולמי יש את האמצעים ואז יבואו תשובות אפשריות.